Αλέξανδρος Σίνκα: Ο «χρυσός» δικηγόρος του ΔΗΣΥ στην Κύπρο

Αλέξανδρος Σίνκα: Ο «χρυσός» δικηγόρος του ΔΗΣΥ στην Κύπρο
Ο Αλέξανδρος Σίνκα με τον Κ. Μητσοτάκη σε μια από τις επισκέψεις του στην Ελλάδα όταν ο πρώτος ήταν ο εξ απορρήτων του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νοεφύτου

Ανέλαβε τις αιτήσεις πολιτογράφησης 27 ατόμων στη σκανδαλώδη υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» στην Κύπρο

Ο Αλέξανδρος Σίνκα που σύµφωνα µε το σηµερινό δηµοσίευµα του Documentoπαρουσιάζεται ως πρόσωπο-κλειδί που «φηµολογείται ότι συνέδεσε έναν από τους Ελλαδίτες που φαίνεται εµπλεκόµενος µε το Predator» είναι Κύπριος δικηγόρος. Από το 2013 κι έπειτα εκτελεί χρέη διευθύνοντος σύµβουλου του δικηγορικού οίκου Αλέξανδρος Σίνκα ∆ΕΠΕ. Παράλληλα, έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον προβεβληµένα µέλη του κόµµατος του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού (∆ΗΣΥ), στο οποίο διετέλεσε γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων έως και τον Απρίλιο του 2021, όταν και παραιτήθηκε. ∆ιατηρεί πολύ στενές φιλικές σχέσεις µε τον πρόεδρο του ∆ΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι έχει πολύ στενές επαφές και µε τον πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Τα «χρυσά διαβατήρια» για το καζίνο

Το όνοµα του συγκεκριµένου δικηγορικού γραφείου έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τα φώτα της δηµοσιότητας αναφορικά µε τη σκανδαλώδη υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» στην Κύπρο. Σύµφωνα µε όσα έχουν δηµοσιευτεί, το ίδιο γραφείο ανέλαβε τις αιτήσεις πολιτογράφησης 27 ατόµων. Τα συγκεκριµένα άτοµα έλαβαν, όπως προκύπτει, τα «χρυσά διαβατήρια» που δόθηκαν κατά χάρη και µε επίσπευση σε στελέχη της εταιρείας Melco, η οποία κατασκεύασε το καζίνο στη Λεµεσό, και σε µέλη των οικογενειών τους. Οπως γράφτηκε στον κυπριακό Τύπο, η επένδυση για την ανέγερση του καζίνο-θέρετρου θα ξεπερνούσε τα 500 εκατ. ευρώ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πραγµατοποίησε έλεγχο σχετικά –και– µε τις συγκεκριµένες τιµητικές πολιτογραφήσεις ήδη από τον Οκτώβριο του 2020. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, 18 από τα επίµαχα πρόσωπα (τα υπόλοιπα εννέα είναι συγγενείς τους) πολιτογραφήθηκαν οµαδικά µε βάση απόφαση του υπουργικού συµβουλίου στις 25 Ιουλίου 2019, χωρίς όµως να ικανοποιούνται τα κριτήρια που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο.

«∆εν πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια»

Βάσει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας philenews.com που επικαλείται τα ευρήµατα της επίµαχης έρευνας, «τα έξι πρόσωπα που εντοπίστηκαν είναι διευθυντές εταιρείας που είναι µητρική της εταιρείας του ∆ιαχειριστή, δεν πλήρωσαν φόρο ή προπλήρωσαν φόρο εισοδήµατος στη ∆ηµοκρατία και δεν είναι κάτοχοι µόνιµης ιδιόκτητης κατοικίας οποιασδήποτε αξίας… Προκύπτει ότι ενδεχοµένως τα 18 αυτά πρόσωπα πολιτογραφήθηκαν κατόπιν απόφασης του υπουργικού Συµβουλίου, ενώ ήταν γνωστό ότι δεν πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια».

Οπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο πόρισµα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «ουσιαστικά πολιτογραφήθηκαν κατά χάριν, εκτός νοµικού πλαισίου, και µάλιστα κατ’ επίσπευση. Με βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο, η πολιτογράφηση διευθυντών εταιρειών απαιτούσε αµοιβή τους που δηµιουργεί φορολογικά έσοδα ύψους 100.000 ευρώ σε µια τριετία, και επιπρόσθετα αγορά ιδιόκτητης κατοικίας αξίας 500.000 ευρώ». Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε να λάβει τα απαραίτητα έγγραφα προκειµένου να ελέγξει περαιτέρω τη νοµιµότητα της επίµαχης επένδυσης, όµως «ο γραµµατέας του υπουργικού συµβουλίου τους ενηµέρωσε µε εµπιστευτική επιστολή για την άρνηση παραχώρησης αντιγράφου της υπό αναφορά απόφασης του σώµατος».

«Πολιτογραφήθηκαν κατά χάριν»

Παρ’ όλα αυτά, όπως είχε δηλώσει τότε ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τα 27 πρόσωπα «πολιτογραφήθηκαν κατά χάριν, εκτός των όρων και προϋποθέσεων και µάλιστα κατ’ επίσπευση». Ανέφερε µάλιστα ότι αυτό ενδεχοµένως σηµαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε σε ενδεχοµένως «ψευδή» δήλωση του τότε υπουργού Οικονοµικών Χάρη Γεωργιάδη ότι «οι αιτούντες πληρούσαν τα οικονοµικά κριτήρια».

Στις 22 Αυγούστου 2022 η Ελεγκτική Υπηρεσία δηµοσιοποίησε κι άλλη έρευνα του κυπριακού επενδυτικού προγράµµατος, στην οποία υπάρχει εκτενής αναφορά στην επίµαχη επένδυση του καζίνου, για την οποία, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται, «ήταν γνωστό στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών ότι δεν πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια». Είναι επίσης αξιοσηµείωτο πως υπήρξε «απόκρυψη από την πρόταση στο υπουργικό συµβούλιο της όποιας αναφοράς στο ότι οι πολιτογραφηθέντες σχετίζονταν µε το καζίνο θέρετρο», καθώς και «συµπερίληψη στην πρόταση στο υπουργικό συµβούλιο ψευδούς βεβαίωσης ότι δήθεν οι αιτητές ικανοποιούσαν τα επενδυτικά κριτήρια». Ακόµη, «οι αιτήσεις εγκρίθηκαν παρότι για κάποιους δεν ικανοποιείτο ούτε καν το τυπικό κριτήριο της κατοχής άδειας µετανάστευσης για περίοδο έξι µηνών».

Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό πως «δεν υπήρξε ενηµέρωση των επίσηµων φορέων διαχείρισης της συµφωνίας αδειοδότησης του καζίνου θέρετρου (ΕΑΠΕΚ και Συντονιστική Επιτροπή) για ένα θέµα που υποτίθεται ότι αφορούσε στην προώθηση της συγκεκριµένης επένδυσης». Η παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στα επίµαχα πρόσωπα «έγινε δύο χρόνια µετά τη σύναψη της συµφωνίας αδειοδότησης και συνεπώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο κίνητρο προς την εταιρεία για ανάληψη της επένδυσης (που ούτως ή άλλως τέτοιο κίνητρο θα έπρεπε να είχε περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισµού)». Για τις επίµαχες αιτήσεις που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείo του Αλ. Σίνκα αναφέρεται ότι «υπήρξε παρέµβαση του τότε υπουργού Εσωτερικών (και νυν υπουργού Οικονοµικών), ώστε να εξεταστούν κατά προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες αιτήσεις και, όπως ο ίδιος ο νυν υπουργός Οικονοµικών ανέφερε, ήταν µια συνειδητή απόφαση».

Διάδρομος μεταφοράς δεδομένων

Η υπόθεση με τα «χρυσά διαβατήρια» δεν είναι ο μοναδικός λόγος που το όνομα του Αλ. Σίνκα έχει έρθει στο προσκήνιο. Κι αυτό επειδή διατελεί επίσης εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας TTSA, η οποία όπως έχει γνωστοποιηθεί θα προχωρήσει στο έργο της δημιουργίας ενός διαδρόμου μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αλ. Σίνκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές Ιουνίου 2022 στο InBusinessNews, «η Ελλάδα θα καταστεί η πύλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ανατολή σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων και προϊόντων περιεχομένου». Ως αποτέλεσμα, «η Κύπρος γίνεται μέρος αυτής της λεωφόρου μεταφοράς δεδομένων και σύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη, συμμετέχοντας εξαρχής ως ένας από τους key players σε αυτό το σημαντικό διεθνές consortium».

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter