Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2023

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2023

 

·         Συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 0,7%

·         Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, λόγω χονδρικής και προσωρινών καθυστερήσεων σε συμβάσεις έργων ICT

o   Σταθερή ενίσχυση εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στα συμβόλαια

o   Βελτίωση των τάσεων στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής, αύξηση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην τηλεόραση

o   Θετικές λειτουργικές επιδόσεις: διαθεσιμότητα FTTH σε 1,15 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το ποσοστό διείσδυσης στο 19%, αύξηση των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικής ίνας (FTTx) κατά 7%

·         Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου μειωμένο κατά 1,5%, λόγω Ρουμανίας – αύξηση στο περιθώριο EBITDA κατά 0,4 μονάδες

 

 

(Εκατ.€) Q3’23 Q3’22 +/-% 9M’23 9M’22 +/-%
Κύκλος Εργασιών 881,0 904,8 -2,6% 2.538,7 2.569,9 -1,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 352,6 358,1 -1,5% 1.001,4 1.016,2 -1,5%
Περιθώριο (%) 40,0% 39,6% +0,4μον 39,4% 39,5% -0,1μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 204,8 209,8 -2,4% 537,2 539,5 -0,4%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 150,0 160,2 -6,4% 397,2 396,4 +0,2%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3553 0,3673 -3,3% 0,9334 0,9000 +3,7%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 183,3 178,1  

+2,9%

429,9 438,9  

-2,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 50,7 113,9  

-55,5%

427,4 501,6  

-14,8%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 27,0 80,3 -66,4% 397,1 459,3 -13,5%
Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 519,1 523,7 -0,9% 519,1 523,7 -0,9%
Καθαρός δανεισμός 671,9 774,2 -13,2% 671,9 774,2 -13,2%

Σημείωση : Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

 

 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Το τρίτο τρίμηνο, συνεχίσαμε τη δυναμική μας πορεία στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς που διασφαλίζουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη και κερδοφορία. Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, και χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών στη μάρκα COSMOTE και τις κορυφαίες υπηρεσίες που προσφέρει, πετύχαμε σημαντική αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, τηλεόρασης και συμβολαίου κινητής, στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες, ενώ το νέο κουπόνι FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τάσεις αυτές.

Οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους σε όλες μας τις δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, συνεχίζουν να αποδίδουν. Ως αποτέλεσμα, καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 2023 έχοντας γερές βάσεις για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη στρατηγική μας και την επόμενη χρονιά».

Προοπτικές

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ διατηρεί τη θέση του και το μερίδιό του στην αγορά και συνεχίζει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα στην υλοποίηση FTTH, στην κάλυψη του 5G, και στην τεχνολογική του υπεροχή, αυξάνοντας συνεχώς τους πελάτες του. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην επέκταση του FTTH και του 5G, καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, τις προηγμένες υπηρεσίες και τη δυνατή μάρκα COSMOTE. Η ζήτηση του FTTH αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τα προγράμματα κρατικών επιδοτήσεων το 2024. O OTE έχει αναλάβει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών του, με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, παρά τις περιστασιακές καθυστερήσεις στις συμβάσεις έργων ICT στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αυτόν τον τομέα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ λειτουργεί ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για το 2023, η διοίκηση του ΟΤΕ αναμένει αύξηση στην προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) στα επίπεδα του εννεάμηνου, υποστηριζόμενη από πρωτοβουλίες εξοικονομήσεις κόστους σε περιοχές όπως στο κόστος προσωπικού και ενέργειας. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Σε ομιλικό επίπεδο, οι επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρουμανία.

Η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €500 εκατ. περίπου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου θα διαμορφωθούν σε περίπου €620 εκατ., 3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη των €640 εκατ., λόγω χρονισμού κάποιων πληρωμών  τηλεοπτικού περιεχομένου καθώς και ορισμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση FTTH λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το προηγούμενο διάστημα.

Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €425 εκατ. περίπου, που αναλογεί σε μέρισμα αξίας €250 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου. To τελικό μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,58878 ανά μετοχή, καταβλήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, ενώ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκταμιεύσει το 88% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

 

ομιλοσ οτε

 

 

Το Γ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε €881,0 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στα €811,8 εκατ., καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και μια προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €71,1 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες σε προηγούμενες περιόδους για τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €515,2 εκατ., αντανακλώντας τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την ενέργεια, καθώς και τη μείωση των εξόδων ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,5% στα €352,6 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 0,7%, στα €348,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 42,9%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,6 εκατ., μειωμένη κατά €8,0 εκατ., κυρίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους ενέργειας.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €183,3 εκατ., αυξημένες κατά 2,9% από το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών και του δικτύου 5G. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €174,8 εκατ. και €8,5 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 55,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €27,0 εκατ., μειωμένες κατά 66,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €671,9 εκατ., μειωμένος κατά 13,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Κατά το τρίμηνο, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική.

 

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Q3’23 Q3’22 +/- % 9M’23 9M’22 +/- %
Ελλάδα 811,8 830,0 -2,2% 2.334,6 2.341,5 -0,3%
Ρουμανία κινητή 71,1 76,8 -7,4% 209,4 233,4 -10,3%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (1,9) (2,0) -5,0% (5,3) (5,0) +6,0%
Όμιλος ΟΤΕ 881,0 904,8 -2,6% 2.538,7 2.569,9 -1,2%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA

  μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )

Q3’23 Q3’22 +/- % 9M’23 9M’22 +/- %
Ελλάδα 348,0 345,5 +0,7% 988,5 978,2 +1,1%
Περιθώριο (%) 42,9% 41,6% +1,3μον 42,3% 41,8% +0,5μον
Ρουμανία κινητή 4,6 12,6 -63,5% 12,9 38,0 -66,1%
Περιθώριο (%) 6,5% 16,4% -9,9μον 6,2% 16,3% -10,1μον
Όμιλος ΟΤΕ 352,6 358,1 -1,5% 1.001,4 1.016,2 -1,5%
Περιθώριο (%) 40,0% 39,6% +0,4μον 39,4% 39,5% -0,1μον
ελλαδα

 

Λειτουργικά Στοιχεία

  Q3’23 Q3’22 Ετήσιο

%

Ετήσιο

+/-

Q3’23 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.690.707 2.701.728 -0,4% (11.021) (7.902)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.345.916 2.298.001 +2,1% 47.915 3.540
                         συνδέσεις οπτικών ινών – FTTx 1.525.878 1.430.415 +6,7% 95.463 10.974
συνδέσεις –FTTH 215.710 109.995 +96,1% 105.715 22.122
Συνδρομητές τηλεόρασης 665.261 643.776 +3,3% 21.485 17.364
Πελάτες Κινητής 7.365.503 7.411.445 -0,6% (45.942) (7.911)
 Πελάτες Συμβολαίου 3.086.026 2.924.312 +5,5% 161.714 34.791
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.279.477 4.487.133 -4,6% (207.656) (42.702)

Σταθερή Τηλεφωνία

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει θετικές επιδόσεις στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι ελκυστικές προσφορές και οι αναβαθμίσεις πελατών συνέβαλαν σε ακόμα μια αύξηση των συνδρομητών, οι οποίοι ανήλθαν σε 2.346 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 87%, από 85% ένα χρόνο πριν. Οι καθαρές νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 4 χιλιάδες στο Γ’ τρίμηνο, παρότι ιστορικά έχει χαμηλή συνεισφορά στο έτος, προσελκύοντας την πλειονότητα των καθαρών προσθηκών στην αγορά.

Ο ΟΤΕ αναβαθμίζει σταθερά τις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές του και επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) κατά 7,0%, με 11 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx ανήλθε σε 1.526 χιλιάδες, και η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης ανήλθε σε 65%. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 46% των συνδρομητών FTTx.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 97 χιλιάδες επιπλέον γραμμές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, 1,148 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 22 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αυξάνεται σε 216 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) ανήλθε σε 19%, από 16% ένα χρόνο πριν. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του. Τόσο το νέο πρόγραμμα “Smart Readiness” της Πολιτείας που ξεκίνησε πρόσφατα επιδοτώντας εν μέρει την εγκατάσταση υποδομών καλωδίωσης οπτικών ινών στο κτίριο, όσο και το νέο κουπόνι FTTH που αναμένεται να ακολουθήσει το 2024 για την  επιδότηση της ζήτησης, θα ενισχύσουν περαιτέρω την υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ άγγιξαν τις 665 χιλιάδες το τρίτο τρίμηνο του 2023, αυξημένοι κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό τρίμηνο με 17 χιλιάδες καθαρές προσθήκες, χάρη στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, υπήρξε έντονη προσπάθεια για την καταπολέμηση της πειρατείας από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τους βασικούς παρόχους. Ο ΟΤΕ επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης στο εν λόγω τρίμηνο, αξιοποιώντας το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ιδίως το αθλητικό.

 

Κινητή Τηλεφωνία

Με τις θετικές τάσεις των προηγούμενων τριμήνων να συνεχίζονται, ο ΟΤΕ πέτυχε στο τρίμηνο ετήσια αύξηση 5,5% στους συνδρομητές συμβολαίου. Στο τρίμηνο σημειώθηκαν 35 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις, αποτέλεσμα της προσέλκυσης συνδρομητών και των αναβαθμίσεων από υπηρεσίες καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου. Οι συνδρομητές συμβολαίου αυξάνονται σταθερά, χάρη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας ως προς την πιστότητα των πελατών και την υπεροχή του δικτύου.

Η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει σημαντικό προβάδισμα στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 9η συνεχόμενη φορά. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου COSMOTE, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, καταγράφοντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, έχοντας πετύχει πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 90%, πολύ νωρίτερα από τον στόχο που είχε θέσει για το τέλος του 2023. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 14GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 28%. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

  Εκατ. € Q3’23 Q3’22 +/-% 9M’23 9M’22 +/-%
Κύκλος Εργασιών 811,8 830,0 -2,2% 2.334,6 2.341,5 -0,3%
Έσοδα λιανικής σταθερής 228,2 230,2 -0,9% 685,0 706,1 -3,0%
          συμπ.  Data Com 252,5 255,2 -1,0% 753,6 772,9 -2,5%
Έσοδα από υπηρεσίες

κινητής

276,1 275,3 +0,3% 760,0 747,1 +1,7%
Έσοδα χονδρικής 142,1 150,7 -5,7% 415,8 440,2 -5,5%
Λοιπά Έσοδα 165,4 173,8 -4,8% 473,8 448,1 +5,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 348,0 345,5 +0,7% 988,5 978,2 +1,1%
Περιθώριο % 42,9% 41,6% +1,3μον 42,3% 41,8% +0,5μον

 

Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στο τρίμηνο, στα €811,8 εκατ., καθώς η πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και η περιστασιακή προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις καλές επιδόσεις στις υπηρεσίες κινητής, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%, μια σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα, καθώς η συνεχιζόμενη μείωση σε ορισμένες παραδοσιακές υπηρεσίες έχει σχεδόν αντισταθμιστεί από την ανάκαμψη στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,3% στο τρίμηνο. Εξαιρουμένης της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής λόγω των εκπτώσεων που παρέχονται σε παρόχους, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 1,4%, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική των τελευταίων τριμήνων. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2023.  Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Ο ΟΤΕ έχει εφαρμόσει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες που αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων του τα επόμενα τρίμηνα.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 5,7% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τα χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους), καθώς και την πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,8% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως μια προσωρινή καθυστέρηση στις συμβάσεις έργων ICT, λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες ICT μειώθηκαν κατά περίπου 6% στο τρίμηνο, ενώ ο εν λόγω τομέας αναμένεται να ανακτήσει τη δυναμική του τα επόμενα τρίμηνα. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Σημαντικό, πρόσφατο έργο που ανατέθηκε σε σύμπραξη εταιρειών στην οποία μετέχει ο ΟΤΕ, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,7% στο τρίμηνο, στα €348,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 42,9%, από 41,6% ένα χρόνο πριν. Η αύξηση της κερδοφορίας παρά την πτώση των εσόδων, στηρίχθηκε στις επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 6,7%, αποτυπώνοντας κυρίως το όφελος από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε νωρίτερα το 2023, σε συνδυασμό με την τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη την προηγούμενη άνοιξη. Το κόστος ενέργειας επίσης μειώθηκε κατά το τρίμηνο, ενώ ο ΟΤΕ ανανέωσε τη σύμβαση προμήθειας ενέργειας για ένα χρόνο. Η Εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα και το 2022.

ρουμανια

 

Λειτουργικά στοιχεία Q3’23 Q3’22 Ετήσιο

%

Ετήσιο

+/-

Q3’23

+/-

Συνδρομητές κινητής 3.899.095 4.081.628 -4,5% (182.533) (164.300)
       Πελάτες συμβολαίου 1.882.952 1.824.384 +3,2% 58.568 19.369
       Πελάτες καρτοκινητής 2.016.143 2.257.244 -10,7% (241.101) (183.669)

 

 

  Εκατ. € Q3’23 Q3’22 Ετήσιο

%

9M’23 9M’22 +/-%
Κύκλος Εργασιών 71,1 76,8 -7,4% 209,4 233,4 -10,3%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

 

47,6 51,2 -7,0% 141,7 154,1 -8,0%
Λοιπά Έσοδα 23,5 25,6 -8,2% 67,7 79,3 -14,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 4,6 12,6 -63,5% 12,9 38,0 -66,1%
Περιθώριο (%) 6,5% 16,4% -9,9μον 6,2% 16,3% -10,1μον

 

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €71,1 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες διασύνδεσης και πωλήσεις συσκευών. Ωστόσο, τα έσοδα παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων. Οι δραστηριότητες στην Ρουμανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μείωση στα τέλη τερματισμού, σε συνδυασμό με τις προωθητικές ενέργειες συγκράτησης της πελατειακής βάσης, κυρίως μέσω επιδότησης συσκευών.

Όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα, οι πελάτες συμβολαίου συνέχισαν να αυξάνονται, κατά 3,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις στα έσοδα. Η καρτοκινητή επηρεάστηκε από μεμονωμένες καμπάνιες δειγματισμού που εφαρμόστηκαν το 2022.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,6 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένο κατά €8,0 εκατ., αντανακλώντας τόσο την υψηλή βάση σύγκρισης, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2022 επηρεάστηκε θετικά από αντιστροφή συγκεκριμένων προβλέψεων, όσο και τα υψηλότερα κόστη ενέργειας το 2023.

γεγονοτα τριμηνου

 

 Αναβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poors σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική

Στις 19 Ιουλίου 2023, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ από “BBB” σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η εν λόγω κίνηση ακολούθησε α) την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στην μητρική εταιρεία του ΟΤΕ, Deutsche Telekom σε “ΒΒΒ+” και β) τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησής της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα από ‘BB+’ σε ‘BBΒ-‘, με σταθερή προοπτική, υποδεικνύουν συνεχή βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ.

 Συγχώνευση με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ

Στις 13 Ιουλίου 2023 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του ΟΤΕ “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“COSMOTE”). Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Εταιρεία που πρόκειται να απορροφηθεί (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2023, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»),  Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών

Από τον Μάρτιο 2023 ο ΟΤΕ υλοποιεί Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2023. Κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 30/09/2023, η Εταιρεία απέκτησε 9.331.045 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €13,96 ανά μετοχή. Εξ αυτών, 2.663.957 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 30/04/2023, οι οποίες ακυρώθηκαν και     διεγράφησαν από το Χ.Α. στις 18.07.2023 μαζί με τις 4.753.092 ίδιες μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από το προηγούμενο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Στις 30/09/2023 η Εταιρεία κατείχε συνολικά 6.667.088 ίδιες μετοχές.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, 2023

10:00am (EET), 8:00am (GMT), 9:00am (CET), 03:00am (EST)

 

Ελλάδα                                                      +30 210 9460 800

Γερμανία                                                    +49 (0) 69 2222 4493

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή                     + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ                                                          +1 516 447 5632

 

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της Τηλεδιάσκεψης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να  εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup231110.html

Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε μπορείτε να καλέσετε στο: + 30 210 9460803

                                                                                                          

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
 2. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Σεπτεμβρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022.
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και συγκριτική με το 2022
 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και συγκριτική με το 2022
                                                            I.        ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την αποτύπωση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι ΕΔΜΑ καθώς και οι αντίστοιχοι προσαρμοσμένοι δείκτες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα ποσά της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας IV) καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία λόγω της φύσης τους επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτά τα κόστη ή οι καταβολές είναι σημαντικού μεγέθους και μη περιοδικά, είναι κοινή πρακτική του κλάδου να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ΕΔΜΑ και των προσαρμοσμένων δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να κατανοήσει ο επενδυτής καλύτερα τις επιδόσεις του Ομίλου που επιτυγχάνονται από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

 1. Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης: Τα κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης», αντίστοιχα.
 2. Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης: Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Αφορούν κυρίως έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
 3. Καταβολές για αγορά φάσματος: Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

 

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (‘’ΕΔΜΑ’’)

 

Καθαρός Δανεισμός

O Καθαρός Δανεισμός χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και η δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά.

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2023 30/09/2022
Μακροπρόθεσμα δάνεια 859,0 881,3
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 23,1
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 80,0 150,0
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 168,3 173,6
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 57,3 69,9
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 3,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (519,1) (523,7)
Καθαρός Δανεισμός 671,9 774,2

EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

 • Ο δείκτης EBITDA προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
 • Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και τα λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL): Mετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις μισθώσεις, είναι κοινή πρακτική του κλάδου η χρήση του EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ή του Προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και η σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία. Το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται ως το Προσαρμοσμένο EBITDA αφαιρώντας τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Τα περιθώρια EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζονται διαιρώντας τα αντίστοιχα EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Q3’23 (Ευρώ εκατ.) Όμιλος Ελλάδα Ρουμανία
Q3’23 Q3’22 Q3’23 Q3’22 Q3’23 Q3’22
Σύνολο κύκλου εργασιών 881,0 904,8 811,8 830,0 71,1 76,8
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4,4 0,7 2,6 0,3 1,8 0,4
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (519,1) (529,7) (456,3) (472,1) (64,7) (59,6)
EBITDA 366,3 375,8 358,1 358,2 8,2 17,6
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,9 2,5 3,9 2,0 0,5
Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,1 0,1
Προσαρμοσμένο EBITDA 370,2 378,4 362,0 360,2 8,2 18,2
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (15,5) (18,2) (12,2) (13,0) (3,3) (5,2)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,1) (2,1) (1,8) (1,7) (0,3) (0,4)
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 352,6 358,1 348,0 345,5 4,6 12,6
περιθώριο % 40,0% 39,6% 42,9% 41,6% 6,5% 16,4%

 

 

 

9M’23 (Ευρώ εκατ.) Όμιλος Ελλάδα Ρουμανία
9M’23 9M’22 9M’23 9M’22 9M’23 9M’22
Σύνολο κύκλου εργασιών 2.538,7 2.569,9 2.334,6 2.341,5 209,4 233,4
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 8,6 7,4 5,5 6,1 3,1 1,3
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (1.516,8) (1.535,0) (1.339,0) (1.359,0) (183,1) (181,0)
EBITDA 1.030,5 1.042,3 1.001,1 988,6 29,4 53,7
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 30,5 35,2 30,1 34,5 0,4 0,7
Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,8 0,5 0,8 0,5
Προσαρμοσμένο EBITDA 1.061,8 1.078,0 1.031,2 1.023,1 30,6 54,9
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (53,8) (55,3) (37,5) (39,7) (16,3) (15,6)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (6,6) (6,5) (5,2) (5,2) (1,4) (1,3)
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 1.001,4 1.016,2 988,5 978,2 12,9 38,0
περιθώριο % 39,4% 39,5% 42,3% 41,8% 6,2% 16,3%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων» της κατάστασης Ταμειακών Ροών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Οι Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται αφαιρώντας από τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων τις καταβολές για αγορά φάσματος.

 

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Q3’23 Q3’22 9M’23 9M’22
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (183,3) (178,1) (429,9) (440,1)
Καταβολές για αγορά φάσματος 1,2
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (183,3) (178,1) (429,9) (438,9)

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές- Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)- Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

 • Oι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους εισπραχθέντες. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) υπολογίζονται αφαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.
 • Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) διευκολύνουν τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) τις καταβολές για αγορά φάσματος, τις καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και τις καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης.

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) και οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετούν στη μέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ενώ διευκολύνουν ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι ταμειακές επιδόσεις του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, η διανομή μερίσματος και η διατήρηση αποθεματικού.

 

Όμιλος ΟΤΕ Q3’23 Q3’22 9M’23 9M’22
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 227,2 278,2 881,5 958,0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (183,3) (178,1) (429,9) (440,1)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,9 0,8 7,2 1,7
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 45,8 100,9 458,8 519,6
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (18,8) (20,6) (61,7) (60,3)
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 27,0 80,3 397,1 459,3
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 23,7 33,6 28,7 36,0
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης 1,6 5,1
Καταβολές για αγορά φάσματος 1,2
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 50,7 113,9 427,4 501,6

 

II.          κατασταση χρηματοοοικονομικησ θεσησ

 

 

 (Ευρώ εκατ.) 30/09/2023 31/12/2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια 2.136,7 2.081,1
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 238,3 266,6
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 272,0 296,1
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 274,6 335,1
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 61,7 64,7
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 183,5 178,2
Κόστος συμβάσεων 28,7 30,2
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 69,7 75,3
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.641,9 3.704,0
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 51,1 54,0
Πελάτες 539,0 471,2
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,3 4,8
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 58,6 49,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 129,4 123,7
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 0,6 1,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 519,1 590,1
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.303,1 1.295,2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.945,0 4.999,2
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας    
Μετοχικό κεφάλαιο 1.206,3               1.227,3
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 430,9                 438,9
Ίδιες μετοχές (94,4)                  (73,5)
Τακτικό αποθεματικό 440,7                 440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (137,8)                (138,8)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1)              (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.334,1               3.267,9
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους

μετόχους της Εταιρείας

1.865,7 1.848,4
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,5 0,5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.866,2 1.848,9
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 859,0 881,5
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 93,7 96,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 76,9 86,1
Συμβατικές υποχρεώσεις 80,2 40,8
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 168,3 182,1
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,3 0,4
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39,3 55,7
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.317,7 1.343,3
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές 809,0 874,0
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 80,0 150,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 23,1
Φόρος εισοδήματος 144,6 92,3
Συμβατικές υποχρεώσεις 158,2 136,1
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 57,3 76,1
Μερίσματα πληρωτέα 2,5 2,4
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 486,4 453,0
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.761,1 1.807,0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.945,0 4.999,2
ΙΙI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

(Ευρώ εκατ.) Q3’23 Q3’22 +/-% 9M’23 9M’22 +/-%
Σταθερή Τηλεφωνία:            
Έσοδα λιανικής 228,2 230,2 -0,9% 685,0 706,1 -3,0%
Έσοδα χονδρικής 142,0 150,6 -5,7% 415,7 440,1 -5,5%
Λοιπά έσοδα 87,2 90,8 -4,0% 248,0 230,5 +7,6%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 457,4 471,6 -3,0% 1.348,7 1.376,7 -2,0%
Κινητή Τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 323,4 326,3 -0,9% 901,2 900,8 0,0%
Έσοδα πώλησης συσκευών 72,9 79,3 -8,1% 207,0 203,3 +1,8%
Λοιπά έσοδα 4,3 5,0 -14,0% 12,0 24,2 -50,4%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 400,6 410,6 -2,4% 1.120,2 1.128,3 0,7%
             
Λοιπά έσοδα 23,0 22,6 +1,8% 69,8 64,9 +7,6%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 881,0 904,8 -2,6% 2.538,7 2.569,9 -1,2%
             
Λοιπά λειτουργικά εσοδα 4,4 0,7 8,6 7,4 +16,2%
Λειτουργικά έξοδα            
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (107,5) (116,1) -7,4% (307,3) (330,9) -7,1%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (9,8) (12,9) -24,0% (28,7) (39,0) -26,4%
Αποδοχές προσωπικού (103,5) (110,0) -5,9% (321,6) (342,8) -6,2%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (3,9) (2,5) +56,0% (30,5) (35,2) -13,4%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (22,4) (18,1) +23,8% (65,2) (58,8) +10,9%
Κόστος εμπορευμάτων (92,4) (96,8) -4,5% (250,1) (250,4) -0,1%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (22,7) (19,4) +17,0% (62,0) (58,6) +5,8%
Έξοδα προώθησης (23,5) (18,8) +25,0% (53,8) (48,7) +10,5%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (133,4) (135,1) -1,3% (397,6) (370,6) +7,3%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (519,1) (529,7) -2,0% (1.516,8) (1.535,0) -1,2%
             
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 366,3 375,8 -2,5% 1.030,5 1.042,3 -1,1%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (161,5) (166,0) -2,7% (493,3) (502,8) -1,9%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 204,8 209,8 -2,4% 537,2 539,5 0,4%
             
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (8,6) (8,2) +4,9% (25,1) (25,1) 0,0%
Πιστωτικοί τόκοι 1,9 0,8 +137,5% 7,2 1,7
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές 0,7 3,1 -77,4% 2,6 5,6 -53,6%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,2) 0,1 0,4 (0,2)
Συνολικές ζημιές από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες (6,2) (4,2) +47,6% (14,9) (18,0) -17,2%
             
Κέρδη προ φόρων 198,6 205,6 -3,4% 522,3 521,5 +0,2%
Φόρος εισοδήματος (48,6) (45,3) +7,3% (125,1) (124,9) +0,2%
Κέρδη χρήσης 150,0 160,3 -6,4% 397,2 396,6 +0,2%
             
             
Κατανεμόμενα σε:            
Μετόχους της Εταιρείας 150,0 160,2 -6,4% 397,2 396,4 +0,2%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,1 0,2

 

 

IV.         ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

 

 

(Ευρώ εκατ.) Q3’23 Q3’22 +/-% 9M’23 9M’22 +/-%
             
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες            
Κέρδη προ φόρων 198,6 205,6 -3,4% 522,3 521,5 +0,2%
Προσαρμογές για:            
Αποσβέσεις και απομειώσεις 161,5 166,0 -2,7% 493,3 502,8 -1,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,9 2,5 +56,0% 30,5 35,2 -13,4%
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 6,9 1,0 3,1 3,0 +3,3%
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,3 (2,4) 0,9
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές (0,7) (3,1) -77,4% (2,6) (5,6) -53,6%
Πιστωτικοί τόκοι (1,9) (0,8) +137,5% (7,2) (1,7)
(Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,2 (0,1) (0,4) 0,2
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8,6 8,2 +4,9% 25,1 25,1 0,0%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (18,3) (8,8) +108,0% (40,4) (10,6)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1,7 (1,3) 2,9 (9,1) -131,9%
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27,2) (11,9) +128,6% (74,6) (30,5) +144,6%
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 7,2 4,4 +63,6% 31,3 29,0 +7,9%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (23,7) (33,6) -29,5% (28,7) (36,0) -20,3%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων (2,0) (2,7) -25,9% (6,6) (6,8) -2,9%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (8,4) (16,9) -50,3% (17,0) (23,2) -26,7%
Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (2,1) (2,1) 0,0% (6,6) (6,5) +1,5%
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (95,4) (37,3) +155,8% (80,9) (40,3) +100,7%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 227,2 278,2 -18,3% 881,5 958,0 -8,0%
             
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες            
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,7
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (0,1) (0,2) -50,0% (0,8) (0,6) +33,3%
Εισπράξεις /(πληρωμές) σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών / συμμετοχών (0,2) (7,4) -97,3% (0,2) (7,8) -97,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θυγατρικών που πουλήθηκαν   (0,7) (0,7)
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 2,4 -25,0% 5,4 6,0 -10,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (183,3) (178,1) +2,9% (429,9) (440,1) -2,3%
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,1 0,1
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,9 0,8 +137,5% 7,2 1,7
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (179,8) (183,2) -1,9% (418,3) (440,7) -5,1%
             
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            
Απόκτηση ιδίων μετοχών (69,9) (64,7) +8,0% (129,0) (215,4) -40,1%
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής σε μετόχους μειοψηφίας (0,8) (0,8)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (0,1) (0,1)
Εισπράξεις από δάνεια 150,0 80,0 300,0 -73,3%
Εξοφλήσεις δανείων (11,6) (386,2) -97,0% (173,1) (397,7) -56,5%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (18,8) (20,6) -8,7% (61,7) (60,3) +2,3%
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 0,3 (0,7)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (249,7) (249,8) 0,0% (249,9) (249,9) 0,0%
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (349,7) (572,2) -38,9% (534,4) (624,2) -14,4%
             
Καθαρή μείωση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (302,3) (477,2) -36,7% (71,2) (106,9) -33,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 821,1 1.001,1 -18,0% 590,1 630,7 -6,4%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα 0,3 (0,2) 0,2 (0,1)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 519,1 523,7 -0,9% 519,1 523,7 -0,9%

 

Μυστικά & Documento

26/11/2023, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter