Attica Bank: Κερδοφόρο το Εννεάμηνο – Θωρακίζει και εξυγιαίνει τον ισολογισμό της με νέα αύξηση

Attica Bank: Κερδοφόρο το Εννεάμηνο – Θωρακίζει και εξυγιαίνει τον ισολογισμό της με νέα αύξηση

Αποδίδουν καρπούς οι προσπάθειες που συστηματικά και οργανωμένα καταβάλλει η διοίκηση της Attica Bank, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε, έχει προχωρήσει σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών, προκειμένου να αναστρέψει τη ζημιογόνο πορεία της και να την καταστήσει εκ νέου βιώσιμη και κερδοφόρο.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017, με την επίτευξη κερδών προ και μετά φόρων, πιστοποιούν την πορεία εξυγίανσης της τράπεζας, με επίκεντρο τις κινήσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη συστηματική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Τα κυριότερα στοιχεία μεταβολών του ισολογισμού εννεαμήνου είναι τα εξής:

– Κέρδη προ φόρων 12,2 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 7,4 εκατ. ευρώ

– Ίδια Κεφάλαια 638,5 εκατ. ευρώ

– Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 11,5% σε σχέση με την συγκριτική περίοδο

– Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 15%

– Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 40,4% 

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2016, με ταυτόχρονη θωράκιση του Ισολογισμού της με πρόσθετες προβλέψεις. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν την συνέχεια των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μάκρο-οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Ο Όμιλος, μετά την επιτυχημένη μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε κέρδη 70 εκατ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015.

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το εννεάμηνο του 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό σχεδιασμό της συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016. Σε σχέση δε με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί για την Τράπεζα μετά από τον έλεγχο της ΤτΕ και του SSM, αυτές έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 95% και αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους το επόμενο διάστημα.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.

Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης, και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να λάβει την έγκριση υλοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ. Η αύξηση κρίνεται ικανή και αναγκαία ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 εκατ. ευρώ, να συνεχίσει η Τράπεζα την περαιτέρω θωράκιση του Ισολογισμού της, να συνεχίσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί άμεσα και με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

– Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 15,5 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 638,5 εκατ. ευρώ

– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

– Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο που έληξε την 30/09/2017 διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις για λειτουργικούς κινδύνους και απομείωσης αξίας του ενεργητικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 72,7 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 36,9 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 30 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου και ποσό 6,9 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους εκμετάλλευσης. Tο υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων ανήλθε σε 463,9 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ύψους 806,2 εκατ. ευρώ συνδεδεμένων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε σε επενδυτή.

– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 40,4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους παρουσιάζει μείωση της τάξης του 11,5% έναντι της συγκριτικής περιόδου του εννεαμήνου 2016.

Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2016, ήτοι αύξηση 36% ενώ τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Η παραπάνω αύξηση των εξόδων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος και σε μελλοντικές περιόδους.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,84 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 3% σε σχέση με την 31/12/2016 και αυξημένες κατά 1,2% σε σχέση με το εξάμηνο 2017 εμφανίζοντας τάση σταθεροποίησης ως αποτέλεσμα της επαναφοράς της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στην Τράπεζα.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 30/9/2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter