ΔΕΗ: Αύξηση των EBITDA εννεαμήνου στα 644,2 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Αύξηση των EBITDA εννεαμήνου στα 644,2 εκατ. ευρώ

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους 644,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2022 από 626,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, με τον όμιλό να επιβεβαιώνει παράλληλα τον στόχο για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021.

ΔΕΗ: Στα €644,2 εκατ. τα EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση, αυξημένα κατά 2,8%

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της κερδοφορίας η ΔΕΗ σημειώνει την “ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία για το εννεάμηνο 2022, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο”.

Όπως αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €644,2 εκατ. αυξημένα κατά €17,7 εκατ. (2,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2022, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €215 εκατ. έναντι €155 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι το EBITDA του γ΄ τριμήνου του 2022 έχει επηρεαστεί από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021– Ιουνίου 2022 και το οποίο για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €276 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €151,1 εκατ. έναντι ζημιών €85 εκατ. το εννεάμηνο 2021.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2022 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €145 εκατ. λόγω αντιστροφής μέρους της απομείωσης της επένδυσης της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Η αντιστροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα των υψηλών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι πλέον ζημιογόνος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €169,8 εκατ. έναντιζημιών €42,2 εκατ. το εννεάμηνο 2021.

 Ανθεκτικότητα στη λειτουργική κερδοφορία

“Η λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ επέδειξε ανθεκτικότητα για ένα ακόμη τρίμηνο, το οποίο ήταν το πιο δύσκολο μέχρι σήμερα από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης με πρωτόγνωρες συνθήκες μεταβλητότητας και αβεβαιότητας”, αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

“Παράλληλα με την διατήρηση της κερδοφορίας εντός των στόχων που έχουν τεθεί, αυξήσαμε τις επενδύσεις σε έργα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής.

Μέσα σε ένα εξωτερικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, τόσο από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση όσο και από τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουμε την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου καταγράφοντας πρόοδο και στους τρείς βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ξεκίνησε η κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου 94 MW στην Πτολεμαΐδα, ενώ είναι σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου για το πρώτο cluster φωτοβολταϊκών πάρκων στο Αμύνταιο συνολικής ισχύος 210MW με αναμενόμενη έναρξη κατασκευής στο επόμενο δίμηνο. Παράλληλα, συνεχίσαμε την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου των έργων μας με την εξασφάλιση δεσμευτικών όρων σύνδεσης για άλλα 88MW και την υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειών για άλλα 252MW.

Συνεχίσαμε την ψηφιοποίηση και την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές της Διανομής και της Εμπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε να αυξάνουμε τους ρυθμούς σύνδεσης νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής, ενώ και ο μετασχηματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων μας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς παρά την ενεργειακή κρίση, με την επέκταση του χαρτοφυλακίου των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Στο πεδίο των εξαγορών, σε συνέχεια της συμφωνίας με την Volterra, πριν από μερικούς μήνες για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 112MW, συνεχίζουμε να διερευνούμε ευκαιρίες επέκτασης σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με βάση το Στρατηγικό μας Σχέδιο.

Για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας το 2022 στα επίπεδα του 2021. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και τα ρυθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, η θέση και οι προοπτικές της ΔΕΗ παραμένουν ισχυρές όπως και ένα χρόνο πριν όταν παρουσιάσαμε το επικαιροποιημένο Στρατηγικό μας Σχέδιο στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.”

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2022 κατά €4.865,3 εκατ. ή 131,6% λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά. Ειδικότερα το γ’ τρίμηνο 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €4,170.5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 177,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο 2022, εξαιρουμένης της έκτακτης  εισφοράς (€276 εκατ.), αυξήθηκαν κατά €4.847,4 εκατ. (ή κατά 157,8%) σε €7.918,5 εκατ. έναντι €3.071,1 εκατ. το εννεάμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2, ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από τις προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του εννεαμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)  

Το εννεάμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή η ζήτηση χωρίς τις εξαγωγές) μειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο 2021  (στις 42.692 GWh έναντι 43.234 GWh) ενώ η αντίστοιχη μείωση το γ’ τρίμηνο 2022 ήταν 11,6% ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από τους καταναλωτές λόγω της ενεργειακής κρίσης καθώς και του γεγονότος ότι οι καιρικές συνθήκες το γ’ τρίμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα καλές. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, σημειώθηκε μικρή αύξηση κατά 1% το εννεάμηνο 2022 και μείωση κατά 5% το γ΄ τρίμηνο 2022.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,1% το εννεάμηνο 2022 από 63,5% το εννεάμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 62% τον Σεπτέμβριο 2022 (από 62,6% τον Σεπτέμβριο 2021), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 81,9% (από 81,9%) στην Υψηλή Τάση, 37,5% (από 38,3%) στη Μέση Τάση και 66,6% (από 66,9%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 39% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2022  (34,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το  εννεάμηνο 2021 ήταν 44,5% (41% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 701 GWh και διαμορφώθηκε σε 3.292 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 17,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του εννεαμήνου 2021 όταν  επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 1.151 GWh ενώ αύξηση κατά 177 GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή.

Σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξήθηκε κατά 7,4% ή 1.207 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 2,5% ή 168 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €4.328,6 εκατ. (198,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2021.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το εννεάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 55,2% σε σχέση με το εννεάμηνο 2021 στα €636,6 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 53,9%) και του diesel (κατά 47,8%).

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 206,6% σε €1.388,1 εκατ. έναντι €452,7 εκατ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 261,6% παρά τη μειωμένη κατά 14,2% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €2.879,8 εκατ. (392,3%) λόγω της αυξημένης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) (από €81,3/MWh το εννεάμηνο 2021 σε €291,3/MWh το εννεάμηνο 2022) και των αυξημένων ποσοτήτων αγορών ενέργειας.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €851,7 εκατ. το εννεάμηνο 2022 από €539,4 εκατ. το εννεάμηνο 2021, λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €74,5/τόνο από €44,3/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2  κατά 3% σε 11,9 εκατ. τόνους.

Δαπάνες Μισθοδοσίας  

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €49,6 εκατ. σε €532,3 εκατ. το  εννεάμηνο 2022 από €482,7 εκατ. το εννεάμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 425 εργαζόμενους (από 13.103 εργαζόμενους στο τέλος του εννεαμήνου 2021 σε 12.678 εργαζομένους στο τέλος του εννεαμήνου 2022).

Προβλέψεις

Το εννεάμηνο 2022  καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €186,1 εκατ. έναντι αντιστροφής προβλέψεων το εννεάμηνο 2021 ύψους €149,7 εκατ.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του εννεαμήνου 2022, επηρεάστηκε αρνητικά από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας  για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και η οποία για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €276 εκατ.

Αντίστοιχα, το EBITDA του εννεαμήνου 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €14,9 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €427 εκατ. έναντι €311,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, καθώς και σε έργα ΑΠΕ.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

ependyseis

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter