ΕΦΚΑ: Τι είναι οι συντάξεις «με επιφύλαξη» - Πως καθορίζονται οι ανταποδοτικές συντάξεις (Πίνακες)

Συντάξεις με επιφύλαξη θα είναι εκείνες που θα εκδίδει στο εξής ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, τονίζεται ότι οι νέες συντάξεις που βρίσκονται στην αναμονή, μετά την έναρξη ισχύος του νέου Ασφαλιστικού (ν.4387/2016 – 13.5.17), θα αποδίδονται στους δικαιούχους «με σχετική επιφύλαξη». 

Αυτή θα αρθεί όταν διευθετηθούν ζητήματα ερμηνείας που αφορούν το όριο των 15 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 60.000 οι αιτήσεις απονομής σύνταξης που έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο και μένουν στην αναμονή. Επίσης από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού και από τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης οι νέες συντάξεις αναμένεται να είναι έως 30% χαμηλότερες από τις παλιές. Σε κάθε περίπτωση εφεξής οι νέες συντάξεις θα προκύπτουν από το συνδυασμό Εθνικής (384 ευρώ) και Ανταποδοτικής σύνταξης.

Η ανταποδοτική σύνταξη θα καθορίζεται από:

• τις συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές.

• το χρόνο ασφάλισης.

• τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών

* Καταβάλλεται μαζί με την εθνική σύνταξη κάθε μήνα.

* Η χορήγησή της τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους.

Δικαιούχοι ανταποδοτικής σύνταξης είναι:

*Υπάλληλοι – λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί.

*Ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοπασχολούμενοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τουΟΓΑ)οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τη νομοθεσία χρόνο ασφάλισης και την αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης.

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

• Συντάξιμες αποδοχές: για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).

• Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

• Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε

εισφορές κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών όπως και όπου αυτό προβλεπόταν) καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά).

Από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών/εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα ισούται με 5.860,80 € (586,08 € Χ 10). Επίσης, από το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4445/2016 προβλέπεται κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση, ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €). Σε περίπτωση που υπάρχει

πλήρης απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται σε 510,95 €

Σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου, η εγκύκλιος επισημαίνει ότ ιμέχρι και το 2020 καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔτΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου καθορίζεται από το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Τονίζεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτού

Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, με πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα μας μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 01/12/2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης (καθ' όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη).

Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 έως 30/11/2016, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με το ΔτΚ κατ' έτος, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας είναι οι εξής:

Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 2.578,66 € (461.580,68 € /179 μήνες)

Ανταποδοτική σύνταξη: 2.578,66 € Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 Η.Ε.) = 1.103,67 €.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη ύψους 384,00 €.

Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00 € + 1.103,67 € = 1.487,67 €.

Συντάξιμες αποδοχές μη μισθωτών

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών ασφαλισμένων η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι για το ανταποδοτικό μέρος σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Ως εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντιστοίχων ταμείων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €). Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος καθορίζεται αυτό των έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, δηλαδή το ποσό των 5.860,80 €.

Παράδειγμα υπολογισμού εισοδήματος: Έστω ότι το έτος 2009 καταβλήθηκε εισφορά στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 €. Το εισόδημα θα υπολογιστεί ως εξής: 279,81 € Χ12 μήνες = 3.357,72€ : 20% =16788,60 €

Παράδειγμα υπολογισμού προσαύξησης αποδοχών με βάση το ΔτΚ

Έστω ότι καταβλήθηκε εισφορά το έτος 2009 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 €. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2016. Η προσαύξηση του εισοδήματος με βάση το ΔτΚ θα υπολογιστεί ως εξής: 279,81 € Χ 12 μήνες = 3357,72€ : 20% =16.788,60 € Χ 1,05521 (ΔτΚ 2009) =17715,49 €

Παράδειγμα υπολογισμού τελικού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης παλαιού ασφαλισμένου στον τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το Δεκέμβριο του 2016.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.