Η Κομισιόν απαντάει στον Παπαδημούλη για τη χρηματοδότηση των δράσεων για την ισότητα των φύλων

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, Γκίντερ Έτινγκερ, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των δράσεων για την ισότητα των φύλων, τόσο στο πλαίσιο του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), όσο και στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση ΠΔΠ (2021-2027).

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Έτινγκερ, «η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της ισότητας των φύλων (σ.σ. στα κράτη-μέλη) και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στη στρατηγική της έκθεση».

Μάλιστα, κατά τον ίδιο, η Κομισιόν έχει προτείνει για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. -ο οποίος τελεί υπό διαπραγματεύσεων- «τη διασφάλιση του συμπληρωματικού χαρακτήρα των επιμέρους προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων με ένα συνεκτικό συνολικό σχεδιασμό» στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Ο Επίτροπος φέρνει ως παράδειγμα των προτάσεων της Κομισιόν για το επικείμενο ΠΔΠ την προϋπόθεση της «ύπαρξης εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2021-2027».

Πάντως, στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης, με την αρμοδιότητά του και ως Αντιπρόεδρος του Ε/Κ για θέματα Ισότητας των Φύλων, είχε αναφερθεί σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σύμφωνα με την οποία την περίοδο 2014-2020 έχουν διατεθεί λιγότερο του 1% των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε 11 κράτη μέλη, και με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι ειδικοί στόχοι για το φύλο με δείκτες και στοιχεία λείπουν σε μεγάλο βαθμό από πολλά επιχειρησιακά προγράμματα.

Με αφορμή την έρευνα αυτή, ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «γιατί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα ΕΔΕΤ περιορίστηκε στους τομείς της ισορροπίας εργασίας και ιδιωτικής ζωής την περίοδο 2014-2020», και αν η Κομισιόν «προτίθεται να εισαγάγει ποσοτικούς στόχους και ένα σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης για δραστηριότητες ισότητας των φύλων στα ΕΔΕΤ, όπως συνέβη με τις δραστηριότητες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος».

Αν και δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων αυτών, ο Επίτροπος Έτινγκερ υπενθύμισε ότι «τα κράτη μέλη έχουν δεσμεύσει 1,6 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την ισότητα για την περίοδο 2014-2020», ενώ «συνολικά, έχουν δεσμευθεί 5,6 δισ. ευρώ σε έργα που αφορούν την ισότητα των φύλων από όλο το φάσμα των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ».

«Τα εν λόγω έργα δεν περιορίζονται στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και αντιπροσωπεύουν ποσοστό σημαντικά ανώτερο του 1% των πόρων του Ταμείου», διευκρίνισε.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Χρηματοδότηση για δραστηριότητες ως προς την ισότητα τον φύλων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) διεξήγαγε έρευνα για τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 σε 11 κράτη μέλη. Η έρευνα αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου όπως αντικατοπτρίζεται στα ΕΔΕΤ.

Η έρευνα σημειώνει πως έχουν διατεθεί λιγότερο από 1% των ΕΔΕΤ για την προώθηση της ισότητας των φύλων ενώ οι ειδικοί στόχοι για το φύλο με δείκτες και στοιχεία λείπουν σε μεγάλο βαθμό από πολλά επιχειρησιακά προγράμματα.

Παρά την έμφαση που δίνεται στην ισότητα των φύλων στη φάση ανάλυσης και προγραμματισμού, ελάχιστη προσοχή δίνεται στην εφαρμογή και παρακολούθηση.

Αυτό συμβαίνει παρά τις νομικές υποχρεώσεις και τις πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων που υφίσταται σε όλα τα κράτη μέλη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Γιατί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα ΕΔΕΤ περιορίστηκε στους τομείς της ισορροπίας εργασίας και ιδιωτικής ζωής;

– Προτίθεται να εισαγάγει ποσοτικούς στόχους και ένα σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης για δραστηριότητες ισότητας των φύλων στα ΕΔΕΤ, όπως συνέβη με τις δραστηριότητες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος;

– Τι ποσό σχεδιάζει να διοχετεύσει σε δράσεις μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την προώθηση της ισότητας των φύλων;

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.7.2019)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο ορίζει την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου , η ισότητα των φύλων αποτελεί εγκάρσιο στόχο για όλες τις πολιτικές που καταρτίζονται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ), μεταξύ άλλων και για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) . Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στη στρατηγική της έκθεση . Όσον αφορά τα ενωσιακά ταμεία, ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εστιάζουν σε δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων . Τα κράτη μέλη έχουν δεσμεύσει 1,6 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την ισότητα για την περίοδο 2014-2020 (μερίδιο της ΕΕ). Συνολικά, έχουν δεσμευθεί 5,6 δισ. ευρώ (μερίδιο της ΕΕ) σε έργα που αφορούν την ισότητα των φύλων από όλο το φάσμα των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ. Τα εν λόγω έργα δεν περιορίζονται στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και αντιπροσωπεύουν ποσοστό σημαντικά ανώτερο του 1 % των πόρων του Ταμείου.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 αποσκοπούν στη διασφάλιση του συμπληρωματικού χαρακτήρα των επιμέρους προγραμμάτων με ένα συνεκτικό συνολικό σχεδιασμό. Η ισότητα των φύλων ενσωματώνεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ μέσω του σχεδιασμού και των ειδικών στόχων των προγραμμάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων. Για παράδειγμα, μια νέα βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ + και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2021-2027 (COM (2018) 375 — Παράρτημα IV).

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.