Και οι ΠΑΕ μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Βουλευτική τροπολογία

Και οι ΠΑΕ μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Βουλευτική τροπολογία

Βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας παρέχει διευκρινίσεις σε ζητήματα του Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών:

1 όπως ορίζει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας οι εργαζόμενοι προηγούνται των τραπεζών στη σειρά εξόφλησης

2 αφού καταβληθούν τα ελάχιστα ποσά που προβλέπει ο ΚΠΔ για κάθε πιστωτή, το όποιο υπόλοιπο παραμένει κατανέμεται αναλογικά στους πιστωτές

3 οι ΠΑΕ μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση:

Με το άρθρο …. τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α’ 62) προκειμένου να αντιμετωπισθούν τεχνικά και ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, ενώ παράλληλα με την παρ. 5 οι ως άνω εταιρείες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 21 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου. Με τις παρ. 2 – 4 δίνονται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω υποχρεωτικών κανόνων. Τέλος, με την παρ. 6 ορίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 2 – 4 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί δυνάμει της παρ. 21 του άρθρου 15 εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

Άρθρο ……

Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) προστίθεται νέα περίπτωση ε ως εξής:

«ε) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.»

2. Στο τέλος της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

3. Στο τέλος της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν η ρύθμιση ως προς τους ιδιώτες πιστωτές έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α) δεν εμπίπτουν στην περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 2,

β) εμπίπτουν στην περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2,

γ) εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 2,

δ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 4172/ 2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζομένης αναλογικά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.»

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις. Οι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αιτήσεις οφειλετών που εμπίπτουν στην νέα περίπτ. β της ως άνω παραγράφου, όπως αυτή προστίθεται με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter