Μελέτη αγρού για τα νεονικοτινοειδή δεν αποδεικνύει σταθερές επιπτώσεις σε επικονιαστές

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Science δίνει μη σταθερά αποτελέσματα ως προς τις επιπτώσεις από επένδυση σπόρων ελαιοκράμβης με νεονικοτινοειδή στην υγεία των μελισσών, των βομβίνων ή των αγριομελισσών.

Η μεγάλης κλίμακας μελέτη αγρού σε τρεις χώρες, διενεργήθηκε από το Κέντρο Οικολογίας και Υδρολογίας (CEH) στη Μεγ. Βρετανία, και χρηματοδοτήθηκε από την Bayer και τη Syngenta. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιπτώσεις σε αποικίες μελισσών που επισκέπτονται για να τραφούν καλλιέργεια ελαιοκράμβης με και χωρίς επένδυση σπόρων με νεονικοτινοειδή υπό ρεαλιστικές συνθήκες αγρού. Ένα πείραμα αγρού σε είδη βομβίνων και άγριων μελισσών έγινε στα πλαίσια της μελέτης.

Mη σταθερά αποτελέσματα σε επίπεδο χώρας επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ευρωστία της αποικίας και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες

Το CEH δεν απέδειξε σταθερές επιπτώσεις σε Γερμανία, Ουγγαρία και Μεγάλη Βρετανία στους βασικούς δείκτες υγείας των μελισσών όπως είναι η ευρωστία της αποικίας, η θνησιμότητα των εργατριών, η επιτυχής διαχείμαση της αποικίας, η συμπεριφορά ή ευαισθησία των μελισσών σε ασθένειες. Στο τμήμα της μελέτης, που έγινε στη Γερμανία, οι ερευνητές βρήκαν ένα θετικό συσχετισμό ανάμεσα στην απόδοση της κυψέλης και την επένδυση σπόρων με νεονικοτινοειδή, για παράδειγμα η ευρωστία της αποικίας των μελισσών αυξήθηκε όταν οι μέλισσες επισκέπτονταν για να τραφούν ελαιοκράμβη με επένδυση σπόρου. Αυτό συμφωνεί με την παρατήρηση ότι οι αποικίες στις τοποθεσίες με ελαιοκράμβη με επένδυση σπόρων ήταν κατά μέσο όρο πιο εύρωστες στην αρχή της μελέτης σε σχέση σε με τις περιοχές όπου δεν χρησιμοποιήθηκε επένδυση σπόρων. Αντίθετα, μία πιο ασθενής απόδοση αποικίας παρατηρήθηκε στο Η.Β. και μερικώς στην Ουγγαρία. Η θνησιμότητα στις αποικίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν υπερβολικά υψηλή σε όλες τις τοποθεσίες για να στηρίξει ισχυρά επιστημονικά συμπεράσματα, ιδιαίτερα για την ευρωστία της αποικίας κατά τη διαχείμαση. Συνεπώς, δεν μπορούν από αυτές τις τοποθεσίες να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας που να προήλθαν από αυτές τις τοποθεσίες. Στην Ουγγαρία, ο μέσος όρος ευρωστίας των αποικιών στις τοποθεσίες με επένδυση σπόρου ήταν ελαφρώς χαμηλότερος στην έναρξη της μελέτης απ’ ότι στις περιοχές χωρίς επένδυση και η ποικιλομορφία του περιβάλλοντος τοπίου διέφερε μεταξύ των τοποθεσιών με και χωρίς επένδυση σπόρων. Όπως εξηγεί ο Dr. Richard Schmuck, Διευθυντής Περιβαλλοντικής Ασφάλειας του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer, «Προκειμένου να κατανοήσουμε τέτοιες αντιφατικότητες μεταξύ των αποτελεσμάτων στις χώρες, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι στη μελέτη του CEH, οι αποικίες μελισσών διαφορετικής ευρωστίας δεν ήταν ισοδύναμα κατανεμημένες στις διαφορετικές τοποθεσίες. Πρόσφατα, ολοκληρώσαμε μία ανάλυση ευαισθησίας μίας βάσης δεδομένων με στοιχεία 20 ετών μελετών αγρού που δείχνει ότι η ανάπτυξη των αποικιών των μελισσών επηρεάζεται σημαντικά από την ευρωστία της αποικίας κατά την έναρξη της μελέτης» . Αν αυτές οι διαφορές στο μέγεθος της κυψέλης και την ποικιλομορφία του γύρω περιβάλλοντος ληφθούν επαρκώς υπόψη, η στατιστική ανάλυση δεν δείχνει πλέον τις αναφερθείσες διαφορές. “Είναι ατυχές ότι η αναφερόμενη στατιστική ανάλυση δεν διορθώθηκε ως προς διαφορές στο μέγεθος της κυψέλης ή διαφορές στο περιβαλλοντικό τοπίο, ωστόσο τονίζει την πολυπλοκότητα της διενέργειας μιας τέτοιας μελέτης σε τόσο μεγάλη κλίμακα,” πρόσθεσε ο Schmuck. “Επομένως, δεν συμφωνούμε με την ερμηνεία του CEH ότι ανεπιθύμητες ενέργειες της επένδυσης σπόρων μπορούν να αποδειχθούν από αυτή τη μελέτη, και είμαστε πεπεισμένοι ότι τα νεονικοτινοειδή είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται με υπευθυνότητα.” Μελέτες σε άγριες μέλισσες χρήζουν προσεκτικής ανάλυσης Το έγγραφο του CEH επίσης αναφέρει μια μη σταθερή και με μεγάλη παραλλακτικότητα συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε ελαιοκράμβη με επένδυση σπόρων και τις επιπτώσεις σε βομβίνους, Bombus terrestris και την αγριομέλισσα, Osmia. Πράγματι, το μόνο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ήταν στους αριθμούς των κηφήνων σε βομβίνους, που ήταν υψηλοί στη Γερμανία σε ελαιοκράμβη με επένδυση σπόρων συγκρινόμενο με την εφαρμογή χωρίς επένδυση σπόρων, αλλά χαμηλό στη Μεγάλη Βρετανία. Οι συγγραφείς σχολιάζουν στο έγγραφο ότι ούτε η βασίλισσα των βομβίνων ούτε η παραγωγή των αγριομελισσών «επηρεάστηκαν απευθείας από τις επενδύσεις σπόρων στην κάθε χώρα». Ωστόσο, υπήρξε περαιτέρω στατιστική ανάλυση από τους συγγραφείς που υποδεικνύει ότι η παραγωγή βασιλισσών σε Bombus και αναπαραγωγικών κυττάρων στην Osmia μπορεί να επηρεαστεί από την έκθεση σε νεονικοτινοειδή. Παρόλα αυτά, αυτή η ανάλυση διεξήχθη σε ομαδοποιημένα δεδομένα, για παράδειγμα όταν τα αποτελέσματα και των τριών χωρών προστέθηκαν αριθμητικά το ένα στο άλλο, και τέτοιοι συσχετισμοί δεν θα είχαν παρατηρηθεί αν τα δεδομένα αναλύονταν ξεχωριστά για κάθε χώρα.Συμπέρασμα Αυτή η μελέτη είναι μία από πολλές αντίστοιχες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα. Τα αποτελέσματα της μελέτης του CEH δεν είναι σταθερά και επομένως δεν οδηγούν σε συμπεράσματα λόγω παραλλακτικότητας στα αποτελέσματα τόσο ως προς τα είδη των μελισσών όσο και ως προς τη χώρα όπου έγιναν. Πιστεύουμε ότι εάν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων είχαν ληφθεί υπόψη με τον ενδεδειγμένο τρόπο περιβαλλοντικοί παράγοντες (η ευρωστία της αποικίας και οι επιπτώσεις του τοπίου) και όχι μόνο η έκθεση σε επενδεδυμένη ελαιοκράμβη, τα αποτελέσματα θα ήταν παρόμοια, για παράδειγμα, με πρόσφατες μελέτες τοπίου που διεξήχθησαν με clothianidin στο Mecklenburg-West Pomerania, της βόρειας Γερμανίας που έδειξαν την ασφάλεια της επένδυσης σπόρων ελαιοκράμβης με clothianidin για τους επικονιαστές σε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι παραγωγοί χρειάζεται να καταπολεμούν τα έντομα σε αροτραίες καλλιέργειες όπως είναι η ελαιοκράμβη προκειμένου να παρέχουν την ασφαλή, υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή τροφή που ζητούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Η Bayer παραμένει πεπεισμένη ότι η επένδυση σπόρων ελαιοκράμβης με νεονικοτινοειδή δεν έχει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στις μέλισσες και ότι αυτή η επένδυση σπόρων αποτελεί ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τους παραγωγούς. 

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.