Νέα ενίσχυση Τύπου με 8,5 εκατ. ευρώ

Νέα ενίσχυση Τύπου με 8,5 εκατ. ευρώ
ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISS

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του Τύπου που φτάνει τα 8,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο σύμφωνα με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εντάσσεται στα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας, ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, που υπογράφουν ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και εκπρόσωπος Τύπου Γιάννης Οικονόμου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι οι εξής:

Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην παραβιάζει εν γένει τις αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Οι εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου ή διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.

Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η δικαιούχος επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές της, ενώ αν αυτή ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να λειτουργούν νομίμως, ασκώντας εν τοις πράγμασι δραστηριότητα την 31-03-2022.

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, ακόμα και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter