Οδηγίες για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Οδηγίες για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Η Ένωση Άθεων έστειλε ενημέρωση με την οποία βοηθά τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών που επιθυμούν να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών. Oι αιτήσεις υποβάλλονται το διάστημα 01/09 ως 20/09.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Επειδή το «μάθημα» των θρησκευτικών θα αργήσει να γίνει ελκυστικό, αν υποτεθεί ότι θα ήταν αυτό ποτέ δυνατό για ένα ομολογιακό «μάθημα». Αναμένεται άλλωστε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το αν πρόκειται για μάθημα που είναι κριτικό, αντικειμενικό και πλουραλιστικό, σύμφωνο δηλαδή με την πάγια ορολογία της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ.

Επειδή η εγκύκλιος υπ᾽αριθμό: 12773/Δ2/23/01/2015 που ρυθμίζει την απαλλαγή από το μτθ αντιβαίνει στην νομοθεσία δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Και πάλι αναμένεται απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για σχετικές καταγγελίες μας. Αναμένεται επίσης απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την νομιμότητα της καταγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών, μια προϋπόθεση στην οποία βασίζεται ο αδιανόητος έλεγχος «θρησκευτικών φρονημάτων» των μαθητών που καθιέρωσε η παραπάνω εγκύκλιος.

Επειδή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25-05-2018 δεν νοείται ελεύθερη συγκατάθεση τήρησης και χρήσης των δεδομένων των μαθητών από δημόσιες αρχές και άρα δεν είναι νόμιμη οποιαδήποτε τέτοια τήρηση και χρήση, ούτε συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις του Κανονισμού για εξαίρεση από τις διατάξεις του.

Οι γονείς και οι μαθητές δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή στο διάστημα 01/09 ως 20/09 όπως παρακάτω:

1. Για μαθητές/τριες για τους οποίους/ες δεν δηλώθηκε βάφτιση στο ληξιαρχείο ή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή δόγμα ή οι γονείς διέγραψαν εγκαίρως το θρήσκευμα των παιδιών τους:

Υποβάλλουν στο σχολείο αίτηση για απαλλαγή σύμφωνα με την εγκύκλιο 12773/Δ2/23-01-2015:

«Βάσει της εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ/ούμε να απαλλαγεί ο/η γιός/κόρη μας ………………………………………………………………………………., μαθητής/ήτρια της …. τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, την απαγγελία προσευχής, τη συμμετοχή σε εκκλησιασμούς και εν γένει τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως θρησκευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, καθώς δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η και εξ αυτού επικαλούμαι λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Παρακαλώ/ούμε επίσης να ενημερώνομαι/στε εγκαίρως για αντίστοιχες προγραμματισμένες δραστηριότητες ώστε να μεριμνώ/ούμε για την απουσία του/της από αυτές.

Επισημαίνω/ουμε ότι έχει λάβει αντίστοιχη απαλλαγή τα ………………. (…) τελευταία χρόνια.

Κάνω/ουμε την παρούσα δήλωση με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου/μας για προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.»

2. Για μαθητές/τριες που βαπτίστηκαν Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι και καταχωρίστηκε θρήσκευμα στο ληξιαρχείο μέσω της κατάθεσης σε αυτό του πρακτικού της βάπτισης και εφόσον κατά την αρχική εγγραφή τους στο σχολείο έχει κατατεθεί απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που αναφέρει και το θρήσκευμα ή/και για μαθητές/ες που είναι απόφοιτοι/ες δημοτικού ή γυμνασίου και έχουν λάβει απολυτήριο όπου αναγράφεται το θρήσκευμα,

οι γονείς έχουν τις εξής επιλογές:

2.1 Υποβάλλουν στο σχολείο αίτηση για γνωστοποίηση και διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων καθώς και για απαλλαγή από το μτθ:

«α) Βάσει του Άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)] παρακαλώ/ούμε για γνωστοποίηση και άμεση διαγραφή προσωπικών δεδομένων όπως το θρήσκευμα, του γιού μας/της κόρης μας ………………………………………………………………………………., μαθητή/ήτριας της …. τάξης, τα οποία ενδεχομένως τηρούνται στο σχολείο σας είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα.

Επιπλέον,

β) βάσει της εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ/ούμε να απαλλαγεί ο παραπάνω μαθητής/τρια, από το μάθημα των θρησκευτικών, την απαγγελία προσευχής, τη συμμετοχή σε εκκλησιασμούς και εν γένει τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως θρησκευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, επικαλούμενος/η λόγους θρησκευτικής συνείδησης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 77Α/2002 (1143Α/25-06-2002) καθώς και 4/2015 (Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015) αποφάσεις της ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλώ/ούμε επίσης να ενημερώνομαι/στε εγκαίρως για αντίστοιχες προγραμματισμένες δραστηριότητες ώστε να μεριμνώ/ούμε για την απουσία του/της από αυτές.

Κάνω/ουμε την παρούσα δήλωση με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου/μας για προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.»

Στην συνέχεια οι γονείς ζητούν αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

2.2 Εάν θέλετε να αποφύγετε την περίπτωση να μην χορηγηθεί απαλλαγή και την επακόλουθη νόμιμη αλλά ίσως χρονοβόρα διαδικασία καταγγελίας μπορείτε απλούστερα:

– να διαγράψετε πρώτα ξεχωριστά το θρήσκευμα του παιδιού σας απευθυνόμενοι/ες στο ληξιαρχείο, υποβάλλοντας απλή υπεύθυνη δήλωση ως έχοντες τη γονική μέριμνα (Υπουργείο Εσωτερικών 13717/2015 Περί μεταβολής θρησκεύματος ανηλίκου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης), και στην συνέχεια,

– να ακολουθήσετε την διαδικασία της περίπτωσης 1.

Εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή:

-Οι γονείς ζητούν έγγραφη αιτιολόγηση της απόρριψης της αίτησής τους.

-Εάν δεν σας χορηγηθεί απαλλαγή με το αιτιολογικό ότι δεν δηλώσατε αν ή ότι ο/η μαθητής/τρια δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικαλούμενοι/ες το δικαίωμα διαγραφής του ΓΚΠΔ και επισυνάπτοντας το έγγραφο με το οποίο το σχολείο σας ζητά να αποκαλύψετε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή απόψεις τις δικές σας και του παιδιού σας.

-Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την προσφυγή σας στην ΑΠΔΠΧ και σε κάθε περίπτωση και για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση και βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση: apallagi [at] atheia [τελεία] gr

INFO Ένωση Αθέων www.atheia.gr

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter