Οδηγός ρύθμισης χρεών προς την εφορία

Πώς υπολογίζονται το ύψος και ο αριθμός των δόσεων

Βαθιά ανάσα για 4.000.000 μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις δίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τον διακανονισμό των φορολογικών χρεών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά 3.900.000 φυσικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμα χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και περίπου 104.000 νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις έως την ίδια ημερομηνία.

Η ρύθμιση θα ανοίξει και θα γίνεται μέσω πλατφόρμας (στο ΤΑΧΙS) αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η ρύθμιση θα προκύπτει αυτομάτως με την εισαγωγή του ΑΦΜ στη σχετική εφαρμογή του TAXIS, όπου και θα έχει ενσωματωθεί η κλίμακα που παραθέτουμε στη συνέχεια για όσους θέλουν να υπολογίσουν από τώρα τις δόσεις τους.

Α. Για φυσικά πρόσωπα

•Αναγνωρίζει την επιβάρυνση που είχαν οι πολίτες την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και προβλέπει για πρώτη φορά δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 120 δόσεις, βάσει όμως της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

•Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των πολιτών και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

•Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης έως 120 δόσεων με περιορισμό την ελάχιστη των 30 ευρώ.

•Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του (σχετικά παραδείγματα παρατίθενται στη συνέχεια). Επίσης προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

•Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Ακόμη προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.

•Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

•Βασικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ για οφειλέτες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Β. Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτή για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των νομικών αυτών προσώπων.

Γ. Για νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.

•Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 18 δόσεις.

•Για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος κληρονομιάς) ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ θα περιλαμβάνει έως 30 δόσεις.

Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Επίσης προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από τον μέγιστο προβλεπόμενο (18 ή 30 ανά περίπτωση).

Ισχύουν για όλες τις ρυθμίσεις:

•Η αίτηση για υπαγωγή θα πρέπει να υποβληθεί έως 28.6.2019.

•Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα είναι 30 ευρώ.

•Προαιρετικά ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

•Θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

•Θα υφίστανται προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ρύθμισης.

•Θα εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Κλίμακα φοροδοτικής ικανότητας

Για τμήμα εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ υπολογίζεται μηδενική φοροδοτική ικανότητα. Για πέραν των 10.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος η φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου υπολογίζεται ως εξής:

Από 10.000,01 έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%, δυνατότητα ετήσιας πληρωμής 5.000 Χ 4% = 200 ευρώ.

Από 15.000,01 έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%, δυνατότητα πληρωμής 300 ευρώ ετησίως. Από 20.000,01 έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%, 400 ευρώ.

Από 25.000,01 έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%, 500 ευρώ.

Από 30.000,01 έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%, 2.400 ευρώ ετησίως.

Από 50.000,01 έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%, 3.750 ευρώ ετήσια φοροδοτική δυνατότητα.

Από 75.000,01 έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%, 5.000 ευρώ ετήσια φοροδοτική δυνατότητα.

Πάνω από 100.000 ευρώ, συντελεστής 25%.

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ως εξής: α) κατά μία μονάδα για ένα τέκνο β) κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα γ) κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Δηλαδή κάποιος που έχει 50.000 εισόδημα αθροίζει από την ανωτέρω κλίμακα 1+2+3+4+5=200+300+ 400+500+2.400=3.800 ευρώ ετήσια φοροδοτική ικανότητα διά 12=317 ευρώ τον μήνα. Αν χρωστάει 30.000 ευρώ, διά 317 θα ρυθμίσει σε 95 δόσεις (30.000/317).

Παραδείγματα της ρύθμισης για τα φυσικά πρόσωπα

Παράδειγμα 1ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (γιατί το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ).

Παράδειγμα 2ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 13.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Εως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες

€3.000 x 4% = €120 (ετήσια ικανότητα αποπληρωμής)

Αρα μηνιαία ικανότητα

120 / 12 = €10

Λόγω της ελάχιστης καταβολής 30 ευρώ ανά μήνα, προκύπτει αριθμός δόσεων €3.000 / 30 = 100. Αρα η ρύθμιση ορίζεται στις 100 δόσεις.

Παράδειγμα 3ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Εως τις 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 4% = €200

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 6% = €300

Για τα τελευταία επιπλέον €1.000 x 8% = €80

Αρα σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ

Αρα μηνιαία ικανότητα

€580 / 12 = €48,33

Αρα προκύπτει αριθμός δόσεων €30.000 / 48,33 = 620.

Αρα η ρύθμιση είναι στον μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις. Το ποσό διαμορφώνεται σε 30.000 / 120 = 250 ευρώ τον μήνα

Παράδειγμα 4ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Εως τις 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 4% = €200

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 6% = €300

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 8% = €400

Για τις τελευταίες επιπλέον €5.000 x 10% = €500

Αρα σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ Αρα μηνιαία ικανότητα €1.400 / 12 = €116,67

Αρα προκύπτει αριθμός δόσεων €6.000 / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.

Αρα η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

Παράδειγμα 5ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα τέκνο.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Εως τις €10.000 ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x (4-1) = 3% = €150

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x (6-1) = 5% = €250

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x (8-1) = 7% = €350

Για τις τελευταίες επιπλέον €5.000 x (10-1) = 9% = €450

Αρα σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 ευρώ

Αρα μηνιαία ικανότητα €1.200 / 12 = €100

Αρα προκύπτει αριθμός δόσεων €6.000 / 100 = 60 δόσεις.

Αρα η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

Παράδειγμα 6ο

Εστω οφειλέτης με εισόδημα 51.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Εως τις 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 4% = €200

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 6% = €300

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 8% = €400

Για τις επόμενες επιπλέον €5.000 x 10% = €500

Για τις επόμενες επιπλέον €20.000 x 12% = €2.400

Για τα τελευταία επιπλέον €1.000 x 15% = €150

Αρα σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 3.950 ευρώ Αρα μηνιαία ικανότητα €3.950 / 12 = €329,17

Αρα προκύπτει αριθμός δόσεων €3.000 / 329,17 = 9,11, άρα εννέα δόσεις.

Ομως η ρύθμιση ορίζεται στις ελάχιστες 18 δόσεις.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.