Πρόστιμο στον Μαρινάκη και έρευνα για τη διανομή του Τύπου

Πρόστιμο στον Μαρινάκη και έρευνα για τη διανομή του Τύπου

Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της διανομής τύπου στην Ελληνική επικράτεια αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την απόφαση , την οποία παρουσιάζει το Documento, διαπιστώθηκε (κατά πλειοψηφία) ότι η ανώνυμη εταιρεία «Αλτερ Εγκο» (Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημερωσης) κατέχει έμμεσο de facto κοινό έλεγχο στην εταιρεία διανομής τύπου «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τους μετόχους αυτής.

Παράλληλα, αν και εγκρίθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» από την «Αλτερ Εγκο», η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού 80.000 ευρώ στην εταιρεία. Κι αυτό γιατί η Αρχή διαπίστωσε αφ΄ενός υπαίτια παράβαση, από μέρους της εταιρείας, της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν από την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (πρόστιμο 30.000 ευρώ) και αφ΄ετέρου παράβαση της υποχρέωσης προς έγκαιρη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης (πρόστιμο 50.000 ευρώ).

Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση εκδόθηκε προ διετίας (Αριθμ. απόφ. 659/2018), με υπογραφή του τότε προέδρου της Αρχής Δημήτρη Κυριτσάκη, και διαβιβάστηκε (αριθμ. οικ.329) για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο νέο Πρόεδρο της Αρχής Ανταγωνισμού Ιωάννη Λιανό, ο οποίος την υπέγραψε στις 7 Ιουλίου 2020. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 7 Αυγούστου 2020 (ΦΕΚ Β΄, αρ.φύλλου 3315-7.8.2020).

Η απόφαση είναι μακροσκελής και καταλήγει ως εξής:

« (…)Ι. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ομοφώνως: Α) Εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011 την από 13.12.2017 (υπ’ αρ. 7380) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ. 67.159/10.08.2017 συμβολαιογραφικής πράξης – σύμβασης μεταβίβασης της Ομάδας Ενεργητικού Β΄ της τελούσας υπό ειδική διαχείριση ΔΟΛ Α.Ε., από την εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, αφενός υπολείπεται σημαντικά των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μια από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης, των εφημερίδων και του ραδιοφώνου ή του 32% στο σύνολο των δύο αγορών τηλεόρασης και των εφημερίδων μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ εκ της προκείμενης συναλλαγής και άρα δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σ’ αυτές, και αφετέρου δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Β) Διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους υπαίτια παράβαση από μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν από την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και επιβάλλει στην υπόχρεη ως άνω εταιρία πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011. Γ) Διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους υπαίτια παράβαση από μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της υποχρέωσης προς έγκαιρη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και επιβάλλει στην υπόχρεη ως άνω εταιρία πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011. ΙΙ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια: Α) Κατά πλειοψηφία διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους ότι η εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέχει έμμεσο de facto κοινό έλεγχο στην εταιρία διανομής τύπου «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τους μετόχους αυτής […]. Και Β) Ομόφωνα διατάσσει τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στην επιμέρους αγορά της διανομής τύπου στην Ελληνική επικράτεια. Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Ιουνίου 2018 (…)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε συνεδριάσει την 20η Μαρτίου 2018, με θέμα τη λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 και 3 του ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» από την εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η εισηγήτρια είχε προτείνει την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της από 13.12.2017 (υπ’ αρ. 7380) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, δεδομένου ότι αυτή « αφενός υπολείπεται σημαντικά των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μια από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης, των εφημερίδων και του ραδιοφώνου ή του 32% στο σύνολο των δύο αγορών τηλεόρασης και των εφημερίδων μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ εκ της προκείμενης συναλλαγής και άρα δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σ’ αυτές, και αφετέρου δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Επίσης, η εισηγήτρια πρότεινε:

– Να διαπιστωθεί υπαίτια παράβαση της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 δεδομένου ότι η υπό κρίση γνωστοποίηση η οποία υποβλήθηκε στις 13.12.2017, είναι εκπρόθεσμη, και να επιβληθεί πρόστιμο βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011, στην υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισήγηση.

– Να διαπιστωθεί υπαίτια παράβαση της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και να επιβληθεί πρόστιμο βάσει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 στην υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Μυστικά & Documento

17/10/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter