Αναλυτικά

Πρόταση νόμου κατέθεσε η ΝΔ για την ταυτότητα φύλου - Αντιδρά έντονα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Νομοθετική πρόταση κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, με την κίνηση αυτή να μεταφράζεται ως επικοινωνιακό τέχνασμα, καθώς η ΝΔ θα καταψηφίσει τον κατατεθέν ν/σ του υπ. Δικαιοσύνης. 

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Καραγκούνης είχε εκφράσει την άποψη του προέδρου της ΝΔ επί του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η οποία ήταν θετική. Σφοδρή η κριτική για την παλινδρόμηση της ΝΔ από την πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού.

Στην πρόταση νόμου η ΝΔ σημειώνει πως «το πρόσωπο μπορεί μια φορά μόνο να ζητήσει διόρθωση φύλου», ενώ για το άρθρο 2 του κατατεθέντος νομοσχεδίου από την κυβέρνηση τονίζουν πως πρέπει να γίνεται «η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου με δικαστική απόφαση». Συμπληρώνεται δε πως η δικαστική απόφαση θα εκδίδεται μετά από δύο αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Επίσης, η αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνεί πλήρως με το ηλικιακό όριο των 15 ετών, προτείνοντας «το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να είναι ενήλικο και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα» αλλά και «το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο». Στο ίδιο άρθρο, η Νέα Δημοκρατία θέτει το ζήτημα να υπάρχει «βεβαίωση ιατρού» προκειμένου να συντελεστεί η διόρθωση φύλου.

Ως προς το άρθρο 3 σημειώνεται πως «οι ιατρικές βεβαιώσεις του προηγούμενου άρθρου χορηγούνται από τον υπεύθυνο του Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικών Διαταραχών του Κέντρου Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, το οποίο μετονομάζεται σε Ειδικό Ιατρείο Έμφυλων Ζητημάτων.

Δείτε αναλυτικά την πρόταση νόμου:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»

Αιτιολογική Έκθεση

Το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου συνιστά μια ιδιαίτερη πτυχή και απαίτηση του σύγχρονου κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η καθιέρωση διαδικασίας για τη διόρθωση του κτααχωρισμένου φύλου από εκείνους που το επιθυμούν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να σέβεται την επιλογή του προσώπου, να εγγυάται συνθήκες εχεμύθειας, να διασφαλίζει τον ενσυνείδητο χαρακτήρα της βούλησης του ενδιαφερομένου και τη σταθερή του πρόθεση, να λαμβάνει υπ’ όψιν τυχόν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον αιτούντα και να μεριμνά για τις απαιτούμενες κρατικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις. Τη συναίρεση αυτών των ζητουμένων επιδιώκει η παρούσα νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 1

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου, νοούμενη ως την αντίληψη ενός ανθρώπου για το φύλο του, και του καταχωρισμένου στα οικεία μητρώα φύλου, το πρόσωπο μπορεί μια φορά μόνο να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην προσωπική του επιθυμία και αίσθηση του σώματός του καθώς και στην εξωτερική του εικόνα.

Άρθρο 2

1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία των άρθρων 782 επ. του ΚΠολΔικ. Η δικαστική απόφαση εκδίδεται μετά από δύο (2) αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους τέσσερις (4) μήνες.

2. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, συνοδευόμενη από τα αναγκαία στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Για την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο αίτησης για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται: α) δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, όπου προσδιορίζεται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το νέο προσαρμοσμένο επίθετο, β) το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να είναι ενήλικο και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο και δ) βεβαίωση του ιατρού του επόμενου άρθρου σχετικά με το ότι η δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση είναι ενσυνείδητη, ότι το πρόσωπο έλαβε όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις της αποδοχής της δήλωσής του και ότι από τη διόρθωση δεν επάγονται αρνητικές συνέπειες για ανήλικα τέκνα του αιτούντος, εφόσον υπάρχουν. Κατά τη δεύτερη συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου απαιτείται να προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση του ιατρού του επόμενου άρθρου με την οποία θα πιστοποιείται ότι κατά τον χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ των δύο συζητήσεων παρακολούθησε τον αιτούντα και εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό (δ) του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 3

1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις του προηγούμενου άρθρου χορηγούνται από τον υπεύθυνο του Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικών Διαταραχών του Κέντρου Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, το οποίο μετονομάζεται σε Ειδικό Ιατρείο Έμφυλων Ζητημάτων.

2. Λεπτομέρειες για την ενίσχυση σε υποδομές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό του Ειδικού Ιατρείου της προηγούμενης παραγράφου, για τα ειδικότερα προσόντα των ειδικών ιατρών ή/και του προσωπικού υποστήριξης, για τη διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων, για τις εγγυήσεις σεβασμού της προσωπικότητας του αιτούντος και του ιατρικού απορρήτου και για τον τρόπο διασφάλισης των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 4

1. Η καταχώρηση της δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση του φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

2. Η νέα ληξιαρχική πράξη κοινοποιείται με ευθύνη του οικείου Ληξιαρχείου για την ενημέρωση όλων των καταλόγων και αρχείων του δημοσίου.

3. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.

4. Η νέα ληξιαρχική πράξη δεν μπορεί να αλλάξει στο εξής με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

1. Ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός και ιδιώτης εμπλέκεται στη διαδικασία του παρόντος άρθρου οφείλει καθήκον πλήρους εχεμύθειας.

2. Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχει μόνο πρόσωπο που ζήτησε τη διόρθωση και τρίτος με ιδιαίτερο έννομο συμφέρον κατόπιν έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας προς τούτο.

Σφοδρή κριτική κατά της ΝΔ

Με αναρτήσεις στο Facebook η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα Γαλανού, στηλιτεύει την στάση που τηρεί στην Ολομέλεια η αξιωματική αντιπολίτευση, γράφοντας μεταξύ άλλων πως αντί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ζητούσε συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μπορούσε να συναντήσει απλά τον ίδιο τον Ιερώνυμο.

Δείτε την ανάρτηση:

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.