Το κρυφτούλι Πηλαδάκη με τους εργαζόμενους του καζίνου

Το κρυφτούλι Πηλαδάκη με τους εργαζόμενους του καζίνου

Τα «περίεργα μέτρα προστασίας» των δικαστικών αρχών της Κέρκυρας υπέρ του επιχειρηµατία Κώστα Πηλαδάκη και κατά των ιδίων και των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου καταγγέλλουν στο Documento δεκάδες εργαζόµενοι στο καζίνο του Ρίου.

Η πρόσφατη αιφνιδιαστική και περίεργη µεταφορά της έδρας της επιχείρησης από την Πάτρα στην Κέρκυρα αλλά και ο ρόλος των εταιρειών που εµφανίστηκαν ως νέοι επενδυτές χωρίς εµφανή περιουσιακά στοιχεία και την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια συνθέτουν µια άκρως ανησυχητική εικόνα για τους εργαζόµενους. Συγχρόνως προκύπτουν εύλογα ερωτήµατα για τον ρόλο της ∆ικαιοσύνης απέναντι στους οικονοµικά ισχυρούς επιχειρηµατίες.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα οι εργαζόµενοι αναφέρουν την από 29.6.2020 αίτηση της εταιρείας Theros International Gaming Inc (καζίνο Ρίου) περί άµεσης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης – µεταβίβασης επιχείρησης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Η συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία εκµεταλλεύεται το καζίνο Ρίου Αχαΐας, είχε υπαχθεί ήδη από το 2014 σε προπτωχευτική διαδικασία µε την έκδοση της υπ’ αριθµ. 426/2014 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία επικύρωσε τη συµφωνία εξυγίανσής της. Σε εκείνη τη συµφωνία είχαν συναινέσει και οι εργαζόµενοι (το σωµατείο τους), πλην όµως, επειδή δεν τηρήθηκε, ικανός αριθµός εργαζοµένων, προέβη σε καταγγελία της.

Προσωρινές διαταγές-βάλσαµο

Οπως λένε εργαζόµενοι στο Documento, το 2017 η εταιρεία επιδίωξε τρεις φορές (13.3.2017, 29.8.2017 και 8.9.2017) να υπαχθεί σε καθεστώς προληπτικών µέτρων κατ’ άρθρ. 106-106Α και 10 ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Κατέθετε λοιπόν αιτήσεις και συνάµα ζητούσε την έκδοση αντίστοιχων προσωρινών διαταγών για την προστασία της. Σε όλες τις δικασίµους κατά τη συζήτηση του αιτήµατος έκδοσης προσωρινών διαταγών είχαν ασκήσει κύριες παρεµβάσεις ικανός αριθµός εργαζοµένων, το ελληνικό δηµόσιο και ο ΕΦΚΑ, µε αίτηµα την απόρριψη των αιτήσεων και των αιτηµάτων έκδοσης προσωρινών διαταγών. Κατά παράδοξο τρόπο το επίσηµο σωµατείο των εργαζοµένων δυστυχώς παρενέβαινε προσθέτως υπέρ των αιτήσεων της εργοδότριας εταιρείας.

«Οσον αφορά τους εργαζόµενους, το κύριο αίτηµα της εργοδότριας ήταν να µην κατάσχεται το χρηµατικό απόθεµα ασφαλείας, που αποτελούσε και αποτελεί το µοναδικό αξιόχρεο περιουσιακό στοιχείο της δυνάµενο να κατασχεθεί. Οσον αφορά το δηµόσιο, το έτος 2017 προέβαλε απαιτήσεις του εναντίον της εταιρείας, µε αναγγελίες στις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης που επεχείρησαν οι εργαζόµενοι: η ΑΑ∆Ε (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) για ποσό 20.416.941,85 ευρώ και η Α΄ ∆ΟΥ Πατρών για ποσό 9.850.074,79 ευρώ.

Ολα τα αιτήµατα έκδοσης προσωρινών διαταγών απορρίφθηκαν από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Πατρών –µε διαφορετικές συνθέσεις δικαστών– και στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία παραιτείτο της συζήτησης των κυρίως αιτήσεών της. Και µόνο αυτό επιβεβαιώνει ότι στόχος της ήταν πάντα να υφαρπάζει προσωρινές διαταγές χωρίς να ενδιαφέρεται για τη συζήτηση των κύριων αιτήσεων» λέει στο Documento ο δικηγόρος των εργαζοµένων Θεόδωρος Χρονόπουλος.

Αλλαγή έδρας εκ του πονηρού…

Οι εργαζόµενοι στο καζίνο του Ρίου αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν ότι η συγκεκριµένη εταιρεία τον Ιούνιο 2020 µετέφερε την έδρα της από το Ρίο Πατρών σε µισθωµένο ακίνητο στην Κέρκυρα, προφανώς µεθοδευµένα, για να αποφύγει την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου µετά βεβαιότητας θα απορριπτόταν – τουλάχιστον κατά το αίτηµα έκδοσης προσωρινής διαταγής λόγω δεδικασµένου. Σηµειώνουν µάλιστα ότι η µεθόδευση µεταφοράς έδρας αποδείχτηκε από την κατάθεση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας πλέον την από 29ης Ιουνίου 2002 αίτησή της περί άµεσης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης – µεταβίβασης επιχείρησης, µετ’ αιτήµατος έκδοσης προσωρινής διαταγής.

Περίεργες παραλείψεις του πρωτοδικείου

«Οι εργαζόµενοι που εκπροσωπώ εντόπισαν τη µεταβολή της έδρας, πλην όµως διαδικαστικά δεν καταφέραµε να ασκήσουµε κύρια παρέµβαση ζητώντας την απόρριψη του αιτήµατος έκδοσης προσωρινής διαταγής – εκδόθηκε στις 2.7.2020» λέει στο Documento ο κ. Χρονόπουλος και τονίζει τη δικονοµικά απαράδεκτη παράλειψη του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας να εκδώσει προσωρινή διαταγή χωρίς να διατάξει την κλήτευση των πιστωτών που δεν συνυπέγραψαν τη συµφωνία εξυγίανσης.

«Συγκεκριµένα (και δυστυχώς) κατά τη συζήτηση του αιτήµατος αυτού δεν διατάχτηκε, όπως έπρεπε δικονοµικά, η κλήτευση των πιστωτών που δεν συµµετείχαν στη συµφωνία εξυγίανσης (µεταξύ των οποίων το δηµόσιο, ο ΕΦΚΑ κ.ά.), αλλά αντίθετα διατάχτηκε η κοινοποίηση στους συµβαλλόµενους πιστωτές (;), οι οποίοι φυσικά είχαν συναινέσει και συνυπογράψει τη συµφωνία. Αλλά ακόµη και αν το δικαστήριο δεν καλούσε το σωµατείο των εργαζοµένων, το οποίο φέρεται να έχει υπογράψει “ιδιαίτερη” συµφωνία µε δυσµενείς όρους για τους εργαζόµενους, θα έπρεπε ανυπερθέτως να καλέσει το δηµόσιο και τον ΕΦΚΑ – πολλώ δε µάλλον όταν στην ίδια την αίτηση αναφέρονται οι οφειλές της εταιρείας σε αυτούς τους φορείς που ανέρχονται σε 13.413.617,21 ευρώ για το δηµόσιο και σε 26.471.638,94 ευρώ για τον ΕΦΚΑ µε σηµείο αναφοράς την 31.3.2020» σηµειώνει ο κ. Χρονόπουλος.

∆εν κλητεύτηκαν οι πιστωτές!

Με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει ο δικηγόρος των εργαζοµένων στο καζίνο του Ρίου, δεν παρενέβη κανείς προς αντίκρουση της προσωρινής διαταγής, αφού κανένας από τους µεγάλους πιστωτές δεν κλητεύτηκε. Παρενέβησαν µόνο η συµφωνούσα καθ’ όλα Τράπεζα Πειραιώς και η εταιρεία Intrum Hellas AE ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Peraeus SNF προς υποστήριξη βέβαια της εταιρείας του Πηλαδάκη. Με (αναπόφευκτο…) αποτέλεσµα να εκδοθεί η προσωρινή διαταγή του προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας, µε την οποία απαγορεύεται προσωρινά η αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη των απαιτήσεων των εργαζοµένων και κατά του χρηµατικού αποθέµατος ασφαλείας.

Ο κ. Χρονόπουλος καταγγέλλει επίσης πως σε ό,τι αφορά το ελληνικό δηµόσιο απαγορεύεται προσωρινά µεταξύ άλλων «η προσωρινή ή οριστική αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καζίνου και η προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του καζίνου Αχαΐας αποκλειστικά και µόνο λόγω µη εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας από συσσωρευµένες οφειλές στο δηµόσιο και στον ΕΦΚΑ. Με αυτό τον τρόπο», όπως λέει, «απενεργοποιήθηκε και η δυνατότητα του ελληνικού δηµοσίου να αναστείλει προσωρινά την άδεια λειτουργίας του καζίνου και στη συνέχεια να την ανακαλέσει οριστικά για οφειλές προς αυτό και τον ΕΦΚΑ – δυνατότητα που διατηρήθηκε µε την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρ. 378 παρ. 18 ν. 4512/2018 και αντίθετα καταργήθηκε όσον αφορά τις οφειλές προς εργαζόµενους».

Η εκδίκαση της αίτησης προσδιορίστηκε για τις 15 Σεπτεµβρίου 2020.

Κύρια παρέµβαση των εργαζοµένων

Ο δικηγόρος των 39 εργαζοµένων στο καζίνο του Ρίου άσκησε για λογαριασµό τους την από 3.8.2020 κύρια παρέµβαση (άρθρ. 105 παρ. 3 ν. 3588/2007), η οποία προσδιορίστηκε στην ίδια δικάσιµο – στα αιτήµατα συµπεριέλαβε και την κλήτευση από το δικαστήριο του ελληνικού δηµοσίου και του ΕΦΚΑ που αγνοούν την κατάθεση της επίµαχης αίτησης αλλά και την έκδοση της προσωρινής διαταγής. Ενηµέρωσε επίσης µε email τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους καθώς και τον διοικητή του ΕΦΚΑ (Γραφείο Συντονιστή – ∆ιεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου και ∆ιεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων και Νοµικής Υποστήριξης), καλώντας τους να ασκήσουν κύριες παρεµβάσεις στις 15.9.2020 προκειµένου να απορριφθούν η αίτηση και η προσωρινή διαταγή. Από τους ανωτέρω µόνο το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους απάντησε και ενηµέρωσε ότι την υπόθεση παρακολουθεί πλέον το αρµόδιο γραφείο του στην Κέρκυρα!

Δεν πείθουν οι νέοι επενδυτές

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι οι φερόμενοι ως βασικοί νέοι επενδυτές είναι προσωποπαγείς εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, πρόσφατης χρονικά σύστασης, που δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία και την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια – πέραν των άλλων αρνητικών χαρακτηριστικών τους.

Ειδικότερα, η μία εταιρεία που εδρεύει στο Πέτριτς της Βουλγαρίας ιδρύθηκε στις 24.4.2013 και φέρει τη νομική μορφή «ατομική ιδιοκτησία με περιορισμένη ευθύνη». Το δε κεφάλαιό της ανέρχεται στις 20.000 BGN (10.225,88 ευρώ) – ουδόλως αποδεικνύονται έτερα περιουσιακά στοιχεία.

Η δεύτερη εδρεύει στο Λονδίνο, ιδρύθηκε μόλις στις 14.6.2016, φέρονται δύο άτομα ως ιδρυτές της – ουδόλως αποδεικνύονται περιουσιακά στοιχεία ή υψηλό μετοχικό κεφάλαιο.

Η τρίτη εταιρεία, ανώνυμη, ιδρυθείσα το 2011, εμφανίζει ζημίες 568.460,83 ευρώ.

Γεννάται δε η εύλογη απορία: πού θα βρεθεί το ποσό των 5,85 εκατ. ευρώ που φέρεται ότι θα εισφέρουν στη νέα εταιρεία, όταν από τα επίσημα έγγραφά τους αποδεικνύονται ζημίες ή ελάχιστα κεφάλαια.

Οπως λένε, το ποσό που φέρεται ότι θα εισφέρουν στη νέα εταιρεία (5,85 εκατ. ευρώ) αφορά και τις δύο εταιρείες του ομίλου (καζίνο Ρίου και καζίνο Θράκης), δεν καλύπτει καν τις απαιτήσεις των εργαζομένων (ύψους 6.259.230,44 ευρώ) και βεβαίως αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό έναντι των συνολικών υποχρεώσεων ύψους 202.794.772,80 ευρώ.

Καταγγέλλουν επίσης ότι η από 1.8.2019 «συμφωνία» μεταξύ της εργοδότριας εταιρείας, του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Ρίου, της εταιρείας Πήγασος ΑΕ κ.ά. σε καμιά περίπτωση δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων. Αλλωστε, το άνω σωματείο και η Πήγασος σε όλες τις προηγηθείσες αιτήσεις της αντιδίκου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών παρενέβαιναν προσθέτως προς υποστήριξή της.

Είναι αυτονόητο ότι οι ρυθμίσεις αυτές:

• αποπληρωμή δεδουλευμένων σε 24 μηνιαίες δόσεις,

• μείωση του 50% οφειλών λόγω αλλαγής ωραρίου και πληρωμής σε 84 μηνιαίες δόσεις,

• αποπληρωμή φιλοδωρημάτων σε 38 μηνιαίες δόσεις και τόκων αυτών σε 84 μηνιαίες δόσεις,

• μη καταβολή τρεχουσών αποδοχών,

• αποπληρωμή μόνο με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης κ.λπ.

είναι σε βάρος των εργαζομένων και ουσιαστικά κατατείνουν στην οικονομική εξαθλίωσή τους.

Μια περίεργη δικαστική σύμπτωση

Ακόμη ένα παράδοξο σχετικά με τις εταιρείες του κ. Πηλαδάκη και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτές στα δικαστήρια της Κέρκυρας αποτελεί, όπως λένε, η από 2.7.2020 προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας που αφορά την εταιρεία που σχετίζεται με το καζίνο της Αλεξανδρούπολης, η έδρα της οποίας με βάση τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ μεταφέρθηκε την… ίδια μέρα με αυτή της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Οι 39 εργαζόμενοι που άσκησαν κύρια παρέμβαση αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία αφήνει να διαρρέει εντέχνως ότι θα επιδιώξει αναβολή στη δικάσιμο της 15.9.2020 και τονίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση, πέραν της άρνησης της αναβολής, θα ζητήσουν και την ανάκληση της προσωρινής διαταγής όσον αφορά τους ίδιους, ελπίζουν δε ότι το ίδιο θα πράξουν και το δημόσιο και το ΕΦΚΑ, αν τελικώς παρέμβουν στη δίκη.

Οι εταιρείες

• Alma Trading BG Ltd που εδρεύει στο Πέτριτς της Βουλγαρίας. Μοναδικός ιδιοκτήτης της φέρεται ο Δημήτριος Κοσμάς Φιντυρίκος.

• Munrex Ltd που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως ιδρυτές της φέρονται οι Ανδρέας Γιαννακόπουλος και Ανδρέας Ρήγας. Σημειωτέον ότι ο δεύτερος είναι γνωστός στους εργαζόμενους της αντιδίκου ως προσωπικός φίλος και συνεργάτης του μοναδικού μετόχου της Κ. Πηλαδάκη, ο οποίος μάλιστα είχε αναλάβει προ ετών και τη γενική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του καζίνου Ρίου και τις εγκαταστάσεις του καζίνου που είχε δημιουργήσει ο τελευταίος στη Ζάμπια.

• Η Αιγαίο Κτηματομεσιτική ΑΕ εμφανίζει κατά την έκτη εταιρική της χρήση κύκλο εργασιών 1.200 ευρώ, αποτελέσματα προ φόρων ζημίες 568.460,83 ευρώ. Στις 10.2.2020 προκύπτει η συγκέντρωση όλων των μετοχών στον Αντώνιο Τάκη του Φωτίου, κάτοικο Παναμά.

Μυστικά & Documento

10/10/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter