Τυφλό χτύπημα

• Κινδυνεύει η ιστορική μνήμη από μια αντιμιλιταριστική παρέμβαση μερικών κοριτσιών.