31.07.2017 141 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτοψιών συνέχεια στην Κω

Εκατόν σαράντα μία κατοικίες κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμες από τον...