Συμβάσεις – εξπρές 2 εκ. ευρώ για ζαρντινιέρες και αστικά «έπιπλα» στους δρόμους της Αθήνας

Συμβάσεις – εξπρές 2 εκ. ευρώ για ζαρντινιέρες και αστικά «έπιπλα» στους δρόμους της Αθήνας

Με …διαστημικούς ρυθμούς και με κατ΄εξαίρεσιν διαδικασίες συμβάσεων προχωρά ο Δήμος Αθηναίων στην προμήθεια υλικών και στην ανάθεση εργασιών, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 2.005.855 ευρώ, για την εφαρμογή των προσωρινών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Ήδη, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υπέγραψε δυο προσκλήσεις υποβολής προσφορών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέσα σε πέντε ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου! Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος αφορούν μεταξύ άλλων σε υλικά σήμανσης και διαγράμμισης οδών, αστικό εξοπλισμό, ζαρντινιέρες, αντιολισθηρά επιχρίσματα, που σχετίζονται με κυκλοφοριακές αλλαγές και έργα αύξησης του χώρου για πεζούς και για μετακινούμενους με ποδήλατα και άλλα μέσα ήπιας μετακίνησης στην καρδιά της πρωτεύουσας. Είναι το επόμενο βήμα, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/21-5-2020) για ‘’Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID –19’’.

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Δήμο Αθηναίων οι φάκελοι με την προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για αστικό εξοπλισμό και άλλα είδη. Πότε εκδόθηκαν από το Δήμο Αθηναίων οι δυο προσκλήσεις υποβολής προσφοράς; Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 27 Μαΐου 2020… Η σπουδή είναι εμφανής. Είναι ενδεικτικό ότι στη μια εκ των προσκλήσεων ενδιαφέροντος ορίζεται ότι κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να έχει προσκομίσει δείγμα διατομής παγκακίου, πλάτους τουλάχιστον 30 εκατοστών, στο Δήμο Αθηναίων έως τις 29.05.2020, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, μόλις δυο ημέρες μετά την έκδοση της πρόσκλησης!

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι διαδικασίες ανάθεσης γίνονται «στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», όπως αναφέρεται στις δυο προσκλήσεις ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει το Documento. Δεν θα γίνει χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τις προκλήσεις ενδιαφέροντος, «θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών και των απαιτούμενων εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας».

Πάντως, προκαλεί εντύπωση ότι επιλέχθηκε να γίνει μια τόσο μεγάλη κυκλοφοριακή παρέμβαση, με δεδομένο ότι εμφανίζονται ως προσωρινού χαρακτήρα τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων – δοκιμαστική (πιλοτική) εφαρμογή τους ώστε να αποτυπωθούν οφέλη ή δυσλειτουργίες , στο πλαίσιο της προωθούμενης «ανάπλασης του κέντρου». Κι αυτό για έργα που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων με περίπου 2 εκ. ευρώ. Όλα καλύπτονται από την αχλή έργων που, κατά τον δήμο Αθηναίων και τις κυβερνητικές αποφάσεις, υλοποιούνται προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της λοίμωξης Covid-19…

Οι κυκλοφορικές διευθετήσεις, με περιορισμό της χρήσης οχημάτων, αφορούν στην περιοχή γύρω από την Πλάκα, στο εμπορικό τρίγωνο, την οδό Μητροπόλεως, το τμήμα της Ερμού μετά την οδό Αθηνάς, την Πανεπιστημίου κ.ά.

Πιο αναλυτικά, η μια πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων (Α.Π. : 113881/27.05.2020) περιγράφει τους όρους σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ειδών αστικού εξοπλισμού – αστικής επίπλωσης, φυτών – φυτοχώματος για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης, σε τμήματα του οδικού δικτύου αλλά και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αυτής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 893.682,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (1.108.165,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η υλοποίηση προμήθειας και εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων θα έχει συνολική διάρκεια τρεις μήνες και ορίζεται ως εξής από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος:

-Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμό : έως είκοσι πέντε ημέρες

– Προμήθεια και τοποθέτηση φυτών και δένδρων : έως ένα μήνα. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης υποχρεούται ο ανάδοχος επί ένα μήνα να συντηρεί και να παρακολουθεί την καλή προσαρμογή των φυτών στην τελική θέση και να αντικαθιστά όποιο φυτό αποτύχει την προσαρμογή με νέο φυτό ίδιου είδους και ίδιας αξίας χωρίς επιπλέον κόστος για τον Δήμο,

– Συντήρηση φυτών και δένδρων: Μετά τον ένα μήνα παρακολούθησης του προηγούμενου σταδίου ξεκινά για δυο μήνες η συντήρηση των φυτών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε αποσφράγιση και έλεγχο των προσκομισθέντων δειγμάτων την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η άλλη πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για υποβολή προσφορών (Α.Π. : 113883/27.05.2020) αφορά σε σύμβαση με αντικείμενο ‘’Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου, για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19’’. Τα προς προμήθεια είδη ορίζονται ως εξής: Αδρανή υλικά, επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών, εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών, υλικά σήμανσης οδών, υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών, εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών ορίζεται σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 723.943 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (897.689,32 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η προσφορά πρέπει να έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο έως την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων.

Οι δαπάνες για τα έργα και των δυο συμβάσεων θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων, οικονομικού έτους 2020.

https://www.documentonews.gr/filegrid/2020/05/29/5ed0f329825e633a1a3d27b2.pdf

https://www.documentonews.gr/filegrid/2020/05/29/5ed0f32d825e633a1c4752a2.pdf

Μυστικά & Documento

26/11/2023, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter